POC 4.1.1 bis - Investiții în retehnologizarea IMMurilor

POC 4.1.1 bis – Investiții în retehnologizarea IMMurilor, mai aproape de lansare! Varianta consolidată a ghidului a fost publicată

AM POC a publicat pe 1 septembrie 2022, Ghidul solicitantului aferent Acțiunii 411 (BIS), tip proiect: Investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniul industriei alimentare și al construcțiilor, în vederea refacerii capacității de reziliență, consolidat în urma observațiilor primite în perioada de consultare publică. 

 

Solicitanții/Beneficiarii eligibili care depun cererea de finanțare și implementează proiectul în cadrul acestei competiții sunt IMM-urile.

 

Solicitanții de granturi pentru investiții necesare retehnologizării, sub formă de ajutor de stat, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

au înregistrat profit operaţional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în exerciţiul financiar 2021;

sunt înfiinţaţi până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv;

se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfăşurarea activităţii operaţionale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

grantul pentru investiţii în retehnologizare solicitat are o valoare de minimum 50.000 euro şi o valoare maximă de 500.000 euro, dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri netă pe anul 2021;

dispun de cofinanţare proprie a proiectului, din orice surse legal constituite care nu reprezintă o formă de ajutor public, în completarea procentelor prevăzute în anexa nr. 4;

nu sunt considerate întreprinderi în dificultate în anul 2021, în conformitate cu prevederile art. 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17 iunie 2014, cu modificările si completările ulterioare;

nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publiceinit, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleaşi activităţi, sub formă de costuri eligibile, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleaşi activităţi;

se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investiţiile pentru care se solicită ajutor de stat;

minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care permit o contribuție semnificativă la atenuarea schimbărilor climatice fără a prejudicia în mod semnificativ alte obiective de mediu iar celelalte componente de investiții nu aduc prejudicii semnificative niciunuia dintre obiectivele de mediu;

minimum 10% din valoarea proiectului reprezintă cheltuieli care atestă gradul de digitalizare a solicitantului prin investiţii în active corporale şi necorporale de tipul: site web, software de automatizare a activităţii IMM-ului, sisteme integrate de hard şi soft de automatizare a activităţii IMM-ului;

nu au efectuat o relocare, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul şi nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul;

nu a beneficiat de ajutor ilegal şi nu a utilizat, în mod abuziv, un ajutor acordat legal, care până la data depunerii proiectului nu a fost recuperat integral incluzând dobânzile aferente.

 

Tipuri de activități eligibile:

1. modernizarea/echiparea/racordul la utilităţi publice/ eficienţă energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităţilor de producţie existente, precum şi pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producţie pentru care nu este necesară obţinerea de autorizaţii de construire în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;

 

2. dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficienţă energetică, necesare activităţii de producţie, precum şi alte achiziţii de bunuri de această natură care sunt necesare capacităţilor de producţie existente. 

 

Alocarea indicativă a apelului de proiecte este de 179.070.298 euro, detaliată după cum urmează:

89.535.149 euro pentru domeniile de investiții: industria alimentară panificaţie, patiserie şi alte activităţi asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuţie şi ambalare;

89.535.149 euro pentru domeniile de investiții: construcţii, materiale de construcţii, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcţii.

Valoarea granturilor pentru investiții necesare retehnologizării care se acordă pe proiect și beneficiar, sub forma de ajutor de stat, se determină în limita de maxim cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2021, fiind cuprinsă între 50.000 euro și maxim 500.000 euro.

Înregistrarea şi transmiterea cererilor de finanțare se va face începând cu ora 10.00 a primei zile de deschidere a apelului în cadrul aplicației IMM Recover (granturi.imm.gov.ro). Apelul va fi deschis timp de 7 zile calendaristice până la ora 23:59:59.

 Sursa: MIPE