Programul Microindustrializare

Procedura de implementare a Programului de Microindustrializare 2022

Obiectivul programului sau Pentru ce pot obține finanțare?

 • susţinerea investiţiilor în sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta procedură, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM din aceste sectoare, promovarea producției interne și a conceptului “Fabricat în România”.

Suma disponibilă sau Ce se poate obține? Cine finanțează?

 • Buget alocat:  50.000.000 lei.

 • se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 500 de beneficiari, din care aproximativ 100 de beneficiari în anul 2022.

 • Finantator: MAT (Ministerul Antreprenoriatului si Turismului

Valoarea minimă și maximă pentru fiecare proiect sau Cât se poate obține? Cofinanțare?
 • 500.000 lei per proiect.

 • Contribuţie proprie – minim 15% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Termen deschidere și depunere sau Când se poate aplica?
 • în pregătire. 

Solicitanți și parteneri eligibili sau Cine poate aplica?

 • microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii;

 • sunt organizate în baza Legii  nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza  Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare;

 • sunt IMM (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).

 • au capital social integral privat;

 • asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;

 • sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;

 • codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil;

 • sunt înființate pînă la data de 31.12.2019 inclusiv; 

 • nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate; 

 • solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa programul;

 • nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică si 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost;

 • În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis;

 • nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene / AIMMAIP;

 • nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii; 

 • ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro (100.000 Euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost) echivalent în lei;

Coduri CAEN eligibile

Sunt eligibile în cadrul Programului societăţile care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:

 • 10 Industria alimentară

 • 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate;

 • 13 Fabricarea produselor textile;

 • 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;

 • 15Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;

 • 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;

 • 17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;

 • 1811 Tipărirea ziarelor;

 • 1812 Alte activitati de tipărire n.c.a.;

 • 20 Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059.

 • 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;

 • 22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;

 • 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;

 • 24 Industria metalurgică;

 • 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii – cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei;

 • 26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;

 • 27 Fabricarea echipamentelor electrice;

 • 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;

 • 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;

 • 30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040;

 • 31 Fabricarea de mobilă;

 • 32 Alte activităţi industriale n.c.a

Coduri CAEN neeligibile

Nu beneficiază de prevederile Programului societăţile care desfăşoară:

 • activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013:
 • 031 – Pescuitul;
 • 032 – Acvacultura
Activități și cheltuieli eligibile sau Ce se poate finanța?
 • Echipamente tehnologice eligibile:

 • mijloace fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță, echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

 • autoturisme 100% electrice;

 • Nu sunt asimilate echipamentelor tehnologice mijloacele de transport explicitate sau subansamble pentru aceste mijloace de transport, cu excepția autoturismelor 100% electrice;

 • achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii de depozitare;

 • Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / depozitare;

 • mijloace de transport: autoturisme, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială;

 • Pentru activitățile eligibile în cadrul programului, autoturismele sunt eligibile în valoare eligibilă de maxim 50000 lei, exceptând autoturismele 100% electrice și maxim 1 autoturism / beneficiar;

 • achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;

 • salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;

 • Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maxim 5.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile;

 • Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a minim două locuri de muncă prin intermediul programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maxim 10.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile;

  cadrul programului și este în valoare eligibilă de maxim 25000 lei.

   

 • Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în

 • Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi/sau pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maxim 8000 lei, decontabilă în cererea de rambursare;

 • Două plăcuțe informative;

 • Pachet digital (voucher de digitalizare) care să conțină minim site de prezentare a activității sau magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfășurării activității și semnatură electronică.

Activități Și Cheltuieli Neeligibile Sau Ce Nu Se Poate Finanța?
 • Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand şi care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse.

Ești interesat? Perfect!

Ne poți scrie și unul dintre consultanții noștri te va ajuta.

Illustration-Workspace
Obligațiile beneficiarului
 • Fiecare beneficiar are obligația să facă dovada, cel târziu la momentul plății cererii de rambursare, a angajării prin proiect, cu contract de muncă pe durată nedeterminată și cu normă întreagă a minim 1 loc de muncă pentru care beneficiază de finanțare, precum şi obligația menținerii acestuia pentru cel puţin 2 ani, după finalizarea implementării proiectului;

 • Beneficiarul de AFN are obligația să angajeze până la plata decontului minim 1 salariat pe perioadă nedeterminată şi program normal de 8 ore pe zi.

Evaluare proiect
 • în pregătire
Consultă Aici Inforamațiile Oficiale Oferite De Finanțator

Verifică gratuit!

Dacă ești interesat de accesarea acestei linii de finanțare, atunci verifică-ți eligibilitatea, completând formularul.

Soluții și servicii
complete

Pasul I

Analizăm nevoia dumneavoastră și o asociem cu linia de finanțare potrivită proiectului.

Pasul II

Idenficăm potențialul de realizare al proiectului.

Pasul III

Stabilim împreună dacă potențialul identificat merită implementat.

Pasul IV

Implementăm și supervizăm proiectul să obținem rezultatul dorit.

Ești interesat? Perfect!

Ne poți scrie și în cel mai scurt timp unul din consultanții noștri te va ajuta.

Illustration-Teamwork