Programul Comerț și Servicii

PROCEDURA de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

Obiectivul programului sau Pentru ce pot obține finanțare?
 • sprijinirea operatorilor economici, societăţi şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale acestora;
 • creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, digitalizarea companiilor românești din sectoarele de servicii și comerț precum și creșterea capacităților de promovare și comerț on-line

Suma disponibilă sau Ce se poate obține? Cine finanțează?
 • Finanțator: Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT)

 • prin implementarea programului în perioada 2022-2027 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 1.000 de beneficiari, din care aproximativ 170 de beneficiari în anul 2022

 • Buget alocat: 50.000.000 lei.

Perioada De Implementare Și Monitorizare

 • durata de implementare a proiectului: 1 an 

 • durata de monitorizare a proiectului: 3 ani

Valoarea minimă și maximă pentru fiecare proiect sau Cât se poate obține? Cofinanțare?

 • Valoare maximă nerambursabilă: 300.000 lei/beneficiar;

 • Contribuţie proprie: minim 15% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului

Termen deschidere și depunere sau Când se poate aplica?

 • Data de lansare estimată este luna iunie 2022

Solicitanți și parteneri eligibili sau Cine poate aplica?

 • microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:
 • sunt IMM-uri;
 • au capital social integral privat;
 • asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
 • sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
 • codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului (Anexa X) şi autorizat la momentul inscrierii online, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • sunt înființate pană la data de 31.12.2019 inclusiv;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate;
 • Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa programul.
 • Nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis  şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.
 • Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
 • În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte plafoanele de minimis menţionate la litera j), întreprinderea solicitantă nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste plafoane.
 • Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro (100.000 Euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost) echivalent în lei.
 • Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc.
 • nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
 • nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene / AIMMAIPE /Consiliului Concurenței sau unui alt furnizor de ajutor de stat/ de minimis de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu dobânzile și penalităţile aferente;
 • crează cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și menține locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului;
 • În cazul în care locul/locurile de muncă create în cadrul schemei se vacantează din diverse cauze, sau se suspendă, după crearea lor în cadrul schemei, beneficiarul are un termen de maxim 45 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul și tipul acestora pentru care a primit finanțare. 
Solicitanți neeligibili sau Cine nu poate aplica?
 • vor fi excluse de la finanțare firmele aflate în situaţia în care acționarii sau asociații au / au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor Start-up Nation, sau în cadrul măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin OUG 130/2020 (ajutoare COVID-19), sau în schema  HoReCa (OUG 224/2020).
 • activităţi de pescuit şi acvacultură 031 – Pescuitul 032 – Acvacultura
 • activităţi legate de producţia primară a produselor agricole
 • activităţi de prelucrare si comercializare ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri: a) când valoarea ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achiziţionate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi; b) când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri); c) activităţi legate de export şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiintarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export; d) ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate; e) ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terţilor sau contra cost.
Activități și cheltuieli eligibile sau Ce se poate finanța?
 • echipamente tehnologice, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. 

 • active corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță,  echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;

   

  sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

 • autoturismele 100% electrice. 

 • achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de comerț sau servicii şi spaţii de depozitare;

 • Pentru activitățile eligibile în cadrul programului, autoturismele sunt eligibile în valoare eligibilă de maxim 50000 lei, exceptând autoturismele 100% electrice și maxim 1 autoturism / beneficiar. 

 • Mijloace de transport: autoturisme, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare. Autoturismele 100% electrice vor fi asimilate echipamentelor prevăzute la 4.3.1 lit. a). Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;

 • Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de depozitare sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;  

 • Pachet digital (voucher de digitalizare) care să conțină minim site de prezentare a activității sau magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfășurării activității și semnatură electronică. 

 • Opțional și suplimentar, pachetul digital poate conține și echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, telefoane smart, tablete.  Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul programului și este în valoare eligibilă de maxim 25000 lei.

 • Cheltuiala cu semnătura electronică este eligibilă și înainte de semnarea acordului de finanţare.

 • Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi/sau pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maxim 8000 lei, decontabilă în cererea de rambursare; 

 • Două plăcuțe informative obligatorii “Finanțat prin programul de comerț și servicii de către Guvernul României” în valoare de maxim 500 de  lei care vor fi plasate astfel:

 • una în interiorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (indoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru vizitatori (recepție, secretariat, loc de așteptare etc);

 • una în exteriorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (outdoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru clienți, pe lângă spațiul unde se desfășoară activitatea (fațada stradală, intrare în clădire etc);

 • Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.

 • Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe bază de cerere de rambursare pentru valoarea cheltuielilor financiare de după momentul semnării acordului de finanțare, pentru perioada de implementare. Fiecare cheltuială efectuată trebuie să fie în legătură cu fluxul activităților/subactivităților care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN, autorizat la momentul înscrierii, pentru care se solicită finanţare, așa cum sunt detaliate activitățile codului CAEN în “Clasificarea activităţilor din economia naţională- CAEN Rev 2”, cu excepția sumei forfetare.

 • Activele achiziţionate trebuie să fie noi (cu excepția spațiilor pentru care se solicită raport ANEVAR), iar pentru toate activele achiziționate pe program nu se aplică amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 227/2015.

 • Solicitanții (asociați, acționari sau întreprinderi) pot beneficia de finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul Programului o singură dată pe perioada 2022-2027. 

 • Beneficiarii sunt obligaţi să asigure în favoarea AIMMAIPE bunurile achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul decontului + 3 ani de monitorizare)

 • O întreprindere nu poate avea în același timp calitatea de beneficiar și cea de furnizor pentru alte întreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, respectiv pentru elemente de cost (active/alte costuri de operare) achiziționate și decontate în cadrul programului.

 • Activele achiziţionate trebuie să fie noi (cu excepția spațiilor pentru care se solicită raport ANEVAR), iar pentru toate activele achiziționate pe program nu se aplică amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 227/2015.

 • Solicitanții (asociați, acționari sau întreprinderi) pot beneficia de finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul Programului o singură dată pe perioada 2022-2027. 

Activități Și Cheltuieli Neeligibile Sau Ce Nu Se Poate Finanța?
 • Nu se va acorda ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand şi care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse.
 • Nu sunt asimilate echipamentelor tehnologice mijloacele de transport explicitate conform art 4.3.1 lit. c) sau subansamble pentru aceste mijloace de transport, cu excepția autoturismelor 100% electrice și nici cheltuielile menționate la art.4.3.1 lit. f.).

 • Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri.

 • Nu sunt eligibili beneficiarii și/sau acționari/asociați/administratorii acestora care au comis/comit  nereguli de ordin financiar  sau acte de corupție stabilite prin hotărâri judecatorești definitive.

 • In cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziţionarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o distincţie clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;

 • Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand şi care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse.

Ești interesat? Perfect!

Ne poți scrie și unul dintre consultanții noștri te va ajuta.

Illustration-Workspace
Obligațiile beneficiarului
 • Beneficiarii vor fi obligaţi să asigure în favoarea Agenției IMM din subordinea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului (AIMMAIPE) bunurile achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul decontului + 3 ani de monitorizare) şi să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către AIMMAIPE.
 • Beneficiarii sunt obligaţi pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor semnării acordului de finanțare, să menţină investiţia pentru care primesc AFN în cadrul Programului.
 • Să păstreze numărul efectiv al locurilor de muncă existente la data înscrierii online aferente salariaților angajați pe durată nedeterminată, indiferent de norma de muncă, si numărul locurilor de muncă. La tipul locurilor de muncă se permit modificări în perioada de implementare sau raportare între refugiat Ucraina, absolvent după anul 2019 / persoană cu dizabilități / persoană defavorizată definită conform legislației.
 • O întreprindere nu poate avea în același timp calitatea de beneficiar și cea de furnizor pentru alte întreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, respectiv pentru elemente de cost (active/alte costuri de operare) achiziționate și decontate în cadrul programului.

 • Fiecare beneficiar are obligația să facă dovada, cel târziu la momentul plății cererii de rambursare, a angajării prin proiect, cu contract de muncă pe durată nedeterminată și cu normă întreagă a minim 1 loc de muncă pentru care beneficiază de finanțare, precum şi obligația menținerii acestuia pentru cel puţin 2 ani, după finalizarea implementării proiectului.

 • Implementarea proiectului se consideră finalizată la momentul achitării cererii de plată a ajutorului de minimis. Locul de muncă se consideră a fi creat prin proiect dacă este creat și ocupat între data semnării acordului de finantare și data plății cererii de rambursare, de către o persoană care nu a avut raporturi de muncă în ultimele 6 luni cu întreprinderea aplicantă.

 • Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maxim 5.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont.

 • Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a minim două locuri de muncă prin intermediul programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maxim 10.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont.

 • Decontarea se face în baza cererii beneficiarului însoțită de documentele care să ateste angajarea a minim 2 locuri de munca;

 • Beneficiarul de AFN are obligația să angajeze până la plata decontului minim 1 salariat pe perioadă nedeterminată şi program normal de 8 ore pe zi și să păstreze numărul efectiv al locurilor de muncă existente la data înscrierii online, aferente salariaților angajați pe durată nedeterminată, indiferent de norma de muncă, si numărul efectiv al locurilor de muncă create prin program conform numărului şi tipului (absolvent după anul 2019/persoană cu dizabilități/persoană defavorizată/refugiat din Ucraina), pe o perioadă de 2 ani începând cu finalizarea implementării proiectului.

 • La tipul locurilor de muncă se permit modificări în perioada de implementare, monitorizare sau raportare între absolvent după anul 2019/persoană cu dizabilități/persoană defavorizată/refugiat din Ucraina.

 • Beneficiarul de AFN are obligația să angajeze până la plata decontului minim 1 salariat pe perioadă nedeterminată şi program normal de 8 ore pe zi și să păstreze numărul efectiv al locurilor de muncă existente la data înscrierii online, aferente salariaților angajați pe durată nedeterminată, indiferent de norma de muncă, si numărul efectiv al locurilor de muncă create prin program conform numărului şi tipului (absolvent după anul 2019/persoană cu dizabilități/persoană defavorizată/refugiat din Ucraina), pe o perioadă de 2 ani începând cu finalizarea implementării proiectului.

 • La tipul locurilor de muncă se permit modificări în perioada de implementare, monitorizare sau raportare între absolvent după anul 2019/persoană cu dizabilități/persoană defavorizată/refugiat din Ucraina.

   

Evaluare proiect
 • Admiterea la finanțare se va face  în  ordinea descrescătoare a punctajului obţinut la evaluarea formularelor de înscriere, la punctaje egale departajarea făcându-se în funcție de criteriile enumerate în Anexa 1 la prezenta procedură.

 • Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii este de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.

 • Solicitanții care înregistrează o societate de 2 ori în cadrul aceleiași sesiuni de înscriere primesc scrisoare de respingere pentru ambele înregistrări.

Consultă aici Inforamațiile Oficiale oferite de Finanțator

Verifică gratuit!

Dacă ești interesat de accesarea acestei linii de finanțare, atunci verifică-ți eligibilitatea, completând formularul.

Soluții și servicii
complete

Pasul I

Analizăm nevoia dumneavoastră și o asociem cu linia de finanțare potrivită proiectului.

Pasul II

Idenficăm potențialul de realizare al proiectului.

Pasul III

Stabilim împreună dacă potențialul identificat doriți sa-l implementăm.

Pasul IV

Implementăm și supervizăm proiectul să obținem rezultatul dorit.

Ești interesat? Perfect!

Ne poți scrie și în cel mai scurt timp unul din consultanții noștri te va ajuta.

Illustration-Teamwork