Programul HG 807/2014

pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv
stimularea investițiilor cu impact major în economie Revizia 6

Obiectivul programului sau Pentru ce pot obține finanțare?

 • dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții inițiale în active fixe de înalta tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adaugată mare, indiferent de dimensiunea beneficiarilor.

Suma disponibilă sau Ce se poate obține? Cine finanțează?

 • bugetul maxim al schemei: 6.380 milioane lei/ 1.450 milioane euro, cu posibilitatea suplimentarii;
 • bugetul anual mediu al schemei: 638 milioane lei/ 145 milioane euro (astfel cum va fi stabilit prin legile bugetare anuale).
 • Finantator: Guvernul României prin Ministerul Finanțelor Publice.
Perioada De Implementare Și Monitorizare
 • minimum cinci ani de la finalizarea investiției.
Valoarea minimă și maximă pentru fiecare proiect sau Cât se poate obține? Cofinanțare?
 • minimum 4,5 milioane lei.

 • poți să vezi ce cofinanțare are această linie aici
Până Când se poate aplica?
 • Emitere acorduri pentru finanțare: cel târziu 31 decembrie 2023;

 • Plata ajutor de stat: cel târziu 2028.

   

Solicitanți și parteneri eligibili sau Cine poate aplica?

Întreprinderile trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările si completarile ulterioare (Întreprinderi nou-înființate si intreprinderi în activitate);

 • realizează o investiție inițială în România, în unul din domeniile de activitate eligibile;

 • nu intra în categoria „întreprinderilor în dificultate”;

 • nu se afla în procedura de executare silită, insolventa, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporara a activitatii;

 • nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;

 • nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții;

 • nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează sa aibă loc investitia initiala pentru care se solicita ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare si, la momentul înregistrării cererii oferă un angajament ce nu vor face acest lucru pentru o perioada de pâna la 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicita ajutorul.

Sectoare de activitate eligibile

 • toate sectoarele de activitate, cu excepția celor menționate în Anexa 1;
 • Se poate solicita finanțare pentru o singură activitate economică, respectiv un singur cod CAEN (principal sau secundar).
Activități și cheltuieli eligibile sau Ce se poate finanța?
 • active corporale = activele asociate investitiei initiale reprezentate de:

 • Doar capitolul 4 – Cheltuieli pentru investitia de baza, subcapitolul 4.1 – Constructii si instalatii de baza din Devizul pe obiect;

 • constructii de orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de constructii;

 • instalatii tehnice, masini si echipamente noi clasificate conform Hotarârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile ulterioare, cu valoarea minima de intrare a mijloacelor fixe stabilite conform prevederilor legale în vigoare;

 • active necorporale (brevete, licente, know-how sau alte drepturi de proprietate Intelectuala) => max. 50% din totalul costurilor totale eligibile aferente investitiei;

 • cheltuieli legate de închirierea constructiilor (doar cladiri), aferente realizarii investitiei initiale înregistrate pe perioada realizarii planului de investitii. Maxim 22 lei/mp/luna.

Activități Și Cheltuieli Neeligibile Sau Ce Nu Se Poate Finanța?
 • obiecte de inventar;

 • achizitia, modernizarea, reabilitarea de construcții si lucrările suplimentare de constructii necesare schimbarii destinatiei unor construcții existente;

 • costurile aferente chiriei care depasesc valoarea de 22 lei/mp/luna;

 • achizitia de mobilier si mobilier industrial, decoratiuni, mijloace de transport neînmatriculabile, calculatoare electronice care nu fac parte din fluxul tehnologic, aparatura birotica, truse de scule, dulapuri/carucioare cu scule, etc.,

 • cheltuielile cu transportul, montajul instalatiilor tehnice, mașinilor și echipamentelor.

 • bunurile second-hand.

Ești interesat? Perfect!

Ne poți scrie și unul dintre consultanții noștri te va ajuta.

Illustration-Workspace
Obligațiile beneficiarului

Indicator proiect:

 • Investitia initiala = investiția în active corporale si necorporale, legate de:

 • demararea unei unități noi sau;

 • extinderea capacității unei unități existente sau;

 • diversificarea producției unei unități prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau;

 • o schimbare fundamentala a procesului general de productie al unei unitati existente, aflate în acelasi perimetru, cu excepția investițiilor realizate în sectoarele de activitate cuprinse la secțiunea F – Construcții;

 • In cazul întreprinderilor mari care realizează investiții în Regiunea București – Ilfov, investiția inițiala trebuie sa fie in favoarea unei noi activități;

 • Indicatori cantitativi
 •  
 • Indicatori calitativi
 • Asigurarea resurselor financiare necesare derularii investitiei;
 • Mentionarea si respectarea tipului fiecarei surse de finantare si valoarea acesteia (majorare capital social subscris, profit reinvestit, imprumut asociati, imprumut bancar);
 • Experienta în domeniul pentru care solicita finantare;
 • Contributia întreprinderii la cresterea economica si dezvoltarea regionala (taxe si impozite la bugetul general consolidat al statului aferente exclusiv investitiei initiale si locurilor de munca create direct de aceasta);
 • Ajutorul de stat platit nu poate depasi valoarea totala a contributiilor la dezvoltarea regionala aferente investitiei pentru care se solicita finantarea (anii de implementare + 5 ani monitorizare);

 • implicarea întreprinderii în diferite proiecte sociale cu impact pozitiv asupra comunitatii din regiunea unde se realizeaza investitia;

 • Efectul multiplicator al realizarii investitiei cuantificabil în economie prin antrenarea si a altor investitii conexe si dezvoltarea furnizorilor locali de produse si servicii din regiune;

 • Situatia juridica a locatiei realizarii investiriei, respectiv demonstrarea existentei si a unui drept real asupra locatiei pe care urmeaza sa se realizeze investitia.

 • Obligații contractuale
 • prezentarea dovezii existentei sursei de finantare în termen de 6 luni de la emiterea
  acordului pentru finantare;

 • demonstrarea existentei unui drept real asupra locației realizării investiției, în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanțare;

 • până la data de 1 iulie a anului următor finalizării investiției, întreprinderea va prezenta un raport auditat de o întreprindere autorizata, care va certifica faptul ca in urma implementarii investitiei, întreprinderea realizează activitatea care a fost finanțată prin proiect;

 • Nu se accepta transferul în cadrul unui proiect de investiții de tipul înființarea unei unități noi, a unei activități din alte unități existente (active, personal, etc.).

Evaluare proiect
 • Suplimentar pentru întreprinderile în activitate
 • au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exercitii financiare încheiate (= 100 x Profit net / Cifra de afaceri);
 • au capitaluri proprii pozitive în ultimul exercitiu financiar încheiat;
 • Suplimentar pentru întreprinderile nou înființate
 • nu aparțin unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii doi ani anterior înregistrării cererii de acord pentru finanțare o alta întreprindere înregistrată conform Legii societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările si completarile ulterioare, care desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare;

 • au capital social subscris vărsat în valoare de minimum 100.000 lei;

 • Suplimentar prevazute de Recomandarea (UE) 2020/1039 a Comisiei din 14 iulie 20201, atât pentru întreprinderile în activitate cât si pentru cele nou înfiintate

 • nu sunt rezidente din punct de vedere fiscal în jurisdicțiile care figurează în lista Uniunii Europene a jurisdictiilor necooperante, sau se supun legislației fiscale a acestora;

 • nu sunt controlate, direct sau indirect, de actionari din jurisdicțiile care figurează în lista Uniunii Europene a jurisdictiilor necooperante, analiza mergând pâna la nivelul beneficiarului real, asa cum este definit la art. 3 punctul 6 din Directiva 849/2015;

 • nu controleaza, direct sau indirect, filialele sau sediile permanente proprii în jurisdicțiile care figureaza pe lista Uniunii Europene a jurisdictiilor necooperante;

 • nu exercita dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile aflate în jurisdicțiile care figureaza pe lista Uniunii Europene a jurisdictiilor necooperante;

 • Depunere
 • depunere continua timp de: 30 de zile sau pana la epuizarea bugetului;
 • Evaluare
 • în termen de 60 de zile lucratoare de la data înregistrarii la Ministerul Finantelor;

 • Demarare investiție
 • obligatoriu în termen de 6 luni de la data emiterii acordului pentru finantare.

   

Ești interesat? Perfect!

Ne poți scrie și unul dintre consultanții noștri te va ajuta.

Illustration-Workspace

Soluții și servicii
complete

Pasul I

Idenficăm potențialul de realizare al proiectului.

Pasul II

Stabilim împreună dacă potențialul identificat merită implementat.

Pasul III

Stabilim împreună dacă potențialul identificat merită implementat.

Pasul IV

Implementăm și supervizăm proiectul să obținem rezultatul dorit.

Verifică gratuit!

Dacă ești interesat de accesarea acestei linii de finanțare, atunci verifică-ți eligibilitatea, completând formularul.

Ești interesat? Perfect!

Ne poți scrie și în cel mai scurt timp unul din consultanții noștri te va ajuta.

Illustration-Teamwork