Programul Start-up Nation - ROMANIA

Procedura de implementare a Programului pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii
Data de lansare estimată este luna iulie 2022

Obiectivul programului sau Pentru ce pot obține finanțare?
 • programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii ”Start-up Nation – ROMANIA”, denumit în continuare Programul, este un
 • program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii.
Suma disponibilă sau Ce se poate obține? Cine finanțează?
 • Finanțator: Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT)

 • Prin implementarea Programului în perioada 2022-2027 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 11.000 de beneficiari, din care 10.000 aferenți pilonului I Start-up Nation România și 1.000 aferenți pilonului II – Start-up Nation Diaspora.

 • Buget alocat: 520.031.000 lei.

Perioada De Implementare Și Monitorizare

 • durata de implementare a proiectului: 1 an

 • durata de monitorizare a proiectului: 3 ani

Valoarea minimă și maximă pentru fiecare proiect sau Cât se poate obține? Cofinanțare?

 • Prin program se finanţează cererile de finanțare completate prin formularul de înscriere(Anexa 1), în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii:
 • Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul programului:
 • Alocaţie Financiară Nerambursabilă(AFN) – maxim 100.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maxim 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului;
 •  Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul programului:
 • Alocaţie Financiară Nerambursabilă(AFN) – maxim 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maxim 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului;

Termen deschidere și depunere sau Când se poate aplica?

 • Data de lansare estimată este luna iulie 2022

Solicitanți și parteneri eligibili sau Cine poate aplica?

 • IMM-uri care își desfășoară activitatea într-unul dintre domeniile cuprinse în Procedură
 • firmele (SRL, SRL-D) înființate după data de 01.01.2020
 •  firma nu are datorii la bugetul general consolidat sau la bugetele locale
 • nu se poate accesa finanțarea cu PFA, II, IF, ONG etc
 •  finanțarea se poate solicita pentru un singur CAEN eligibil
 •  nu există limită de vârstă pentru acest program de finanțare
Solicitanți neeligibili sau Cine nu poate aplica?
 • nu beneficiază de prevederile Programului societățile cu activitate de:

 • producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope;

 • producţie sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, activităţi de leasing, precum şi:

 • activităţi de pescuit şi acvacultură

 • 031 – Pescuitul, 032 – Acvacultura

 • activităţi legate de producţia primară a produselor agricole

 • activităţi de prelucrare si comercializare ale produselor agricole

 • când valoarea ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achiziţionate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;

 • când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari(fermieri);

 • activităţi legate de export şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate;

 • ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;

 • ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer;

 • 051 – Extracţia cărbunelui superior

 • 052 – Extracţia cărbunelui inferior

 • 061 – Extracţia petrolului brut

 • 062 – Extracţia gazelor naturale

 • 0721 – Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu

 • 0892 – Extracţia turbei

 • 091 – Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale

 • 099 – Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor;

 • ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terţilor sau contra cost.

 • în cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât într-unul din sectoarele exceptate (cele menţionate mai sus), cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare ale prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.

 • pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.

Nu sunt eligibile în cadrul programului:

 •  beneficiarul are obligația să facă dovada, cel târziu la momentul plății cererii de
  rambursare, a angajării prin proiect, cu contract de muncă pe durată nedeterminată și cu normă completă a minimum 1 loc de muncă pentru care beneficiază de finanțare, precum și obligația menținerii acestuia pentru cel puțin 2 ani, după momentul plății AFN.
 • societățile ai căror acționari/asociați au deținut societăți pentru care au semnat acord de finanțare la sesiunile anterioare ale programului Start–Nation și au înstrăinat mai mult de 49% din părțile sociale sau acțiuni, indiferent dacă societatea a primit sau nu AFN;
 • nu sunt eligibili beneficiarii și/sau acționarii/asociații/administratorii societăților care au comis/comit nereguli de ordin financiar sau acte de corupție stabilite prin hotărâri judecătorești definitive.
Activități și cheltuieli eligibile sau Ce se poate finanța?
 • Echipamente tehnologice & sisteme instalații

 • Echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie

 • Imobile – spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț

 • Mijloace de transport

 • Mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale

 • Salariile, utilitățile, serviciile de contabilitate / chirii (sumă forfetară)

 • Pachet digital (voucher de digitalizare) – cheltuială obligatorie

 • Active necorporale referitoare la brevete de invenție, francize, etichetare ecologică

 • Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale

 • Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă

 • Consultanță pentru întocmirea documentației și pentru implementare

 • Publicitate și informare aferente proiectului

 • Cheltuieli financiare aferente creditelor/ garanțiilor

 • Start Up Nation 2022 – finanțare de 100.000 de lei sau 200.000 de lei pentru firmele din mediul urban și rural. Prin implementarea Programului în perioada 2022-2027 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 11.000 de beneficiari, din care 10.000 aferenți pilonului I Start-up Nation România și 1.000 aferenți pilonului II – Start-up Nation Diaspora.

 • Ca element de noutate față de proiectul de procedură precedent, apare finanțarea separată pentru românii din diaspora, care revin în România și fac aici investiții. Vor fi excluși de la finanțare antreorenorii care au vândut în proporție de peste 49% firme calificate la finanțare în edițiile trecute ale programului Start-Up Nation.

Activități Și Cheltuieli Neeligibile Sau Ce Nu Se Poate Finanța?
 • Sistemele de minare/stocare pentru criptomonede nu se finanțează

 • Nu se finanțează cheltuielile aferente activităților de astrologie și spiritism

 • Servicii on-line, servicii personale de tipul: servicii de escortă

 • Servicii de stabilire a întâlnirilor, video chat, servicii ale agențiilor matrimoniale

 • Cheltuielile privind avizele sau alte taxe

 • Ambalarea, transportul, punerea în funcțiune, montarea, manopera

 • Instruirea personalului pentru utilizarea echipamentelor/ utilajelor

 • TVA deductibil – nu reprezintă o cheltuială eligibilă

 • Active achiziționate în sistem de leasing, second-hand

 • Active care se supun dublei finanțări

 • Activitățile agricole nu pot fi finanțate prin acest program

Ești interesat? Perfect!

Ne poți scrie și unul dintre consultanții noștri te va ajuta.

Illustration-Workspace
Obligațiile beneficiarului
 • Beneficiarii vor fi obligaţi să asigure în favoarea Agenției IMM din subordinea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului (AIMMAIPE) bunurile achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul decontului + 3 ani de monitorizare) şi să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către AIMMAIPE.
 • Beneficiarii sunt obligaţi pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor semnării acordului de finanțare, să menţină investiţia pentru care primesc AFN în cadrul Programului.
 • Să păstreze numărul efectiv al locurilor de muncă existente la data înscrierii online aferente salariaților angajați pe durată nedeterminată, indiferent de norma de muncă, si numărul locurilor de muncă. La tipul locurilor de muncă se permit modificări în perioada de implementare sau raportare între refugiat Ucraina, absolvent după anul 2019 / persoană cu dizabilități / persoană defavorizată definită conform legislației.
 • O întreprindere nu poate avea în același timp calitatea de beneficiar și cea de furnizor pentru alte întreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, respectiv pentru elemente de cost (active/alte costuri de operare) achiziționate și decontate în cadrul programului.

 • Fiecare beneficiar are obligația să facă dovada, cel târziu la momentul plății cererii de rambursare, a angajării prin proiect, cu contract de muncă pe durată nedeterminată și cu normă întreagă a minim 1 loc de muncă pentru care beneficiază de finanțare, precum şi obligația menținerii acestuia pentru cel puţin 2 ani, după finalizarea implementării proiectului.

 • Implementarea proiectului se consideră finalizată la momentul achitării cererii de plată a ajutorului de minimis. Locul de muncă se consideră a fi creat prin proiect dacă este creat și ocupat între data semnării acordului de finantare și data plății cererii de rambursare, de către o persoană care nu a avut raporturi de muncă în ultimele 6 luni cu întreprinderea aplicantă.

 • Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maxim 5.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont.

 • Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a minim două locuri de muncă prin intermediul programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maxim 10.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont.

 • Decontarea se face în baza cererii beneficiarului însoțită de documentele care să ateste angajarea a minim 2 locuri de munca;

 • Beneficiarul de AFN are obligația să angajeze până la plata decontului minim 1 salariat pe perioadă nedeterminată şi program normal de 8 ore pe zi și să păstreze numărul efectiv al locurilor de muncă existente la data înscrierii online, aferente salariaților angajați pe durată nedeterminată, indiferent de norma de muncă, si numărul efectiv al locurilor de muncă create prin program conform numărului şi tipului (absolvent după anul 2019/persoană cu dizabilități/persoană defavorizată/refugiat din Ucraina), pe o perioadă de 2 ani începând cu finalizarea implementării proiectului.

 • La tipul locurilor de muncă se permit modificări în perioada de implementare, monitorizare sau raportare între absolvent după anul 2019/persoană cu dizabilități/persoană defavorizată/refugiat din Ucraina.

 • Beneficiarul de AFN are obligația să angajeze până la plata decontului minim 1 salariat pe perioadă nedeterminată şi program normal de 8 ore pe zi și să păstreze numărul efectiv al locurilor de muncă existente la data înscrierii online, aferente salariaților angajați pe durată nedeterminată, indiferent de norma de muncă, si numărul efectiv al locurilor de muncă create prin program conform numărului şi tipului (absolvent după anul 2019/persoană cu dizabilități/persoană defavorizată/refugiat din Ucraina), pe o perioadă de 2 ani începând cu finalizarea implementării proiectului.

 • La tipul locurilor de muncă se permit modificări în perioada de implementare, monitorizare sau raportare între absolvent după anul 2019/persoană cu dizabilități/persoană defavorizată/refugiat din Ucraina.

   

Consultă aici Inforamațiile Oficiale oferite de Finanțator

Verifică gratuit!

Dacă ești interesat de accesarea acestei linii de finanțare, atunci verifică-ți eligibilitatea, completând formularul.

Soluții și servicii
complete

Pasul I

Analizăm nevoia dumneavoastră și o asociem cu linia de finanțare potrivită proiectului.

Pasul II

Idenficăm potențialul de realizare al proiectului.

Pasul III

Stabilim împreună dacă potențialul identificat doriți sa-l implementăm.

Pasul IV

Implementăm și supervizăm proiectul să obținem rezultatul dorit.

Ești interesat? Perfect!

Ne poți scrie și în cel mai scurt timp unul din consultanții noștri te va ajuta.

Illustration-Teamwork