Programul MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

COMPONENTA C3 – MANAGEMENTUL DEȘEURILOR
SUBINVESTIȚIA I1.D. - CONSTRUIREA INSTALAȚIILOR DE RECICLARE A DEȘEURILOR PENTRU A ÎNDEPLINI ŢINTELE DE RECICLARE DIN PACHETUL DE ECONOMIE CIRCULARĂ

Obiectivul programului sau Pentru ce pot obține finanțare?

Obiectiv general:

 • accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România cu accent pe colectarea separata
  măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară.

Obiectiv specific:

 • dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de reciclare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.
Suma disponibilă sau Ce se poate obține? Cine finanțează?
 • Finanțator: Furnizorul ajutorului de stat este Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

 • Alocarea financiară acordată prin PNRR pentru lucrările destinate construirii instalațiilor noi de reciclare
  a deșeurilor colectate separat în cadrul Investiției I 1, subinvestiției I.1.d. este de 286.000.000
  Euro,echivalentul a 1.406.977.000 lei.
 • Cursul valutar utilizat este cursul InforEuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro = 4.9195 lei, valabil la 31.05.2021.

Perioada De Implementare Și Monitorizare

 • Perioada de implementare a proiectului nu depășește 30 iunie 2026.

Valoarea minimă și maximă pentru fiecare proiect sau Cât se poate obține? Cofinanțare?

 • valoarea minimă eligibilă care poate fi solicitată în cadrul proiectului este de 500.000 euro.
 • valoarea maximă eligibilă a ajutorului de stat acordat în cadrul unui proiect este de 8.400.000 euro/proiect, echivalentul a 41.323.800 lei fără TVA;
 • în cadrul unui proiect sunt eligibile costuri în cuantum de minimum 85% din valoarea proiectului pentru investițiile ce vizează activitățile aferente următoarelor coduri CAEN: 3821; 3822; 3832; 3831.
 • în cazul proiectelor care includ investiții în activitățile aferente codurilor CAEN 3811 și 3812, cuantumul maxim al acestora poate fi de 15% din valoarea proiectului.

Termen deschidere și depunere sau Când se poate aplica?

Prima rundă:

 • Data deschidere apel de proiecte: estimat trim II 2023
 • Data și ora de începere a depunerii de proiecte: estimat trim II 2023
 • Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: estimat trim II 2023
 • Termenele pentru rundele ulterioare primei etape de atragere de fonduri se vor stabili în funcție de fondurile rămase disponibile
 •  

Solicitanți și parteneri eligibili sau Cine poate aplica?

Operatorii economici care sunt autorizați să desfășoare cel puțin una dintre activitățile corespunzătoare următoarelor coduri CAEN:

 • 3821 tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;
 • 3822 – tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase;
 • 3832 – recuperarea materialelor reciclabile sortate;
 • 3831 – demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
 • 3811 – colectarea deșeurilor nepericuloase;
 • 3812 – colectarea deșeurilor periculoase.
Solicitanți neeligibili sau Cine nu poate aplica?

Solicitantul nu trebuie să se afle în următoarele situații începând cu data depunerii cererii de finanțare,
pe perioada de verificare și contractare:
a) Să fie în stare de insolvență sau faliment sau să facă obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, să fi încheiat acorduri cu creditorii în cadrul procedurilor anterior menționate, să își suspende activitatea economică sau să facă obiectul unei proceduri în urma
acestor situații sau să fie în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementări naționale;
b) Să facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una dintre situațiile de la litera a);
c) Să fie în dificultate, potrivit definiției de la art. 2, punctul 18 din Regulamentul (CE) nr. 651/2014, cu modificările și completările ulterioare. Cu toate acestea, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) lit. c), prezentul ghid se aplică, prin derogare, întreprinderilor care nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019, dar care au devenit întreprinderi aflate în dificultate în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2021;
d) Să fie găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor
publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare;
e) Să înregistreze obligații legale restante administrate de organul fiscal central și de organul fiscal local, definite potrivit art. 1, pct. 31 și 32 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 997 bis/13.X.2022 1515 fiscală, cu modificările și completările ulterioare; să înregistreze obligații fiscale restante administrate de către Administrația Fondului pentru Mediu;
f) Să nu dețină capacitatea de implementare tehnică și administrativă a proiectului;
g) Să fie subiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal și incompatibil cu piața internă ce nu a fost executat deja și creanța nu a fost integral recuperată;
h) Să fie subiect al unui ordin de recuperare în urma unei decizii privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal și incompatibil cu piața internă ce nu a fost executat deja și creanța nu a fost integral recuperată;
i) Să fie găsit vinovat, în activitatea desfășurată anterior începerii proiectului, printr-o hotărâre judecătorească definitivă de infracțiuni împotriva mediului;
j) Să fie in interdicție bancară;
k) Să fi efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită finanțarea, în cei doi ani anteriori depunerii cererii de finanțare;
l) Să nu fie autorizat să desfășoare cel puțin una din activitățile corespunzătoare următoarelor coduri CAEN: 3821 – tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase; 3822- tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase; 3832- recuperarea materialelor reciclabile sortate; 3831- demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor; 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase; 3812 Colectarea deșeurilor periculoase.

Activități și cheltuieli eligibile sau Ce se poate finanța?

Prin proiect se finanțează:

 • activități destinate realizării de investiții inițiale noi în instalații de reciclare a deșeurilor colectate separat, destinate reducerii efectelor negative ale deșeurilor;
 • reducerea consumului de resurse primare în vederea promovării dezvoltării economice durabile în toate regiunile;
 • Beneficiarii vor adapta proiectul astfel încât acesta să includă soluții de energie regenerabilă (cu titlul de exemplu: panouri fotovoltaice, panouri solare, etc.), precum și soluții pentru asigurarea de utilități (apă curentă), în limita a 2% din totalul cheltuielilor eligibile, astfel încât să fie asigurată contribuția investiției la obiectivele privind schimbările climatice.
 • vehiculele achiziționate în cadrul acestei măsuri să fie echipate cu cea mai bună tehnologie disponibilă din punctul de vedere al respectării mediului.
 • vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice pentru construirea instalațiilor noi de reciclare a deșeurilor colectate
 • pentru reducerea impactului acestora asupra mediului și sănătății populației;
 • pentru reducerea consumului de resurse în scopul promovării dezvoltării economice sustenabile în toate regiunile și atingerii țintelor de reciclare.
 • Nu se acordă ajutor în cadrul Schemei pentru proiectele pentru care au fost începute lucrările de execuție.

Cheltuielile pentru realizarea capacităților de reciclare a deșeurilor:

 • cheltuieli cu realizarea construcțiilor necesare amplasării și montării utilajelor, instalațiilor și echipamentelor achiziționate, cu dotările aferente – instalații electrice, alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare (aferente doar incintei construcțiilor);
 • cheltuieli cu achiziția și montajul utilajelor, instalațiilor și echipamentelor necesare îndeplinirii obiectivelor proiectului (vehiculele achiziționate în cadrul acestei măsuri vor fi echipate cu cea mai bună tehnologie disponibilă din punctul de vedere al respectării mediului);
 • cheltuieli cu achiziționarea activelor necorporale.

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă:

 • sunt realizate efectiv după semnarea contractului și sunt în legătură cu îndeplinirea obiectivelor investiției;
 • corespund realizării investiției (respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice);
 • respectă prevederile contractului de finanțare semnat;
 • sunt înregistrate în evidențele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile și sunt susținute de originalele documentelor justificative, în condițiile legale prevăzute de prezentul Ghid.
 • sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri și autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele minime impuse de PNRR;
 • sunt aferente, după caz: unor studii și/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu,
 • studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
 • sunt aferente activităților de coordonare și supervizare a execuției și recepției lucrărilor de construcții – montaj.

Vrei sa investesti intr-o fabrica de reciclare sau sa dezvolti afacerea existenta la un alt nivel?

Incepi acum si rezerva o sesiune de consultanta fonduri europene!

Illustration-Workspace
Activități Și Cheltuieli Neeligibile Sau Ce Nu Se Poate Finanța?
 • cheltuielile cu achiziția de cap tractor sau mijloace de transport nespecializate aferente
 • activităților prevăzute la CAEN 3811 și CAEN 3812;
 • sumele care vor depăși pragurile menționate la secțiunea 1.5.2 și valoarea TVA aferentă acestora;
 • orice alte cheltuieli care nu fac obiectul proiectului;
 • achizițiile cu activele corporale „second-hand”;
 • TVA.
 • NU sunt eligibile cheltuielile realizate ca urmare a unor activități finanțate în cadrul Programelor Operaționale din perioada 2014 – 2020 sau a altor programe cu surse de finanțare nerambursabile.
 • Solicitantul se va asigura cu privire la evitarea dublei finanțări a lucrărilor de intervenție/activităților propuse prin proiect cu cele realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură implementate prin alte Programe Operaționale, sau prin alte programe cu surse publice de finanțare.
 • Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanțării. Beneficiarii care au încheiat contracte de finanțare cu AFM și care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă (cheltuieli neeligibile).

 • Atenție! Fluxul tehnologic poate să includă echipamente și utilaje existente deja ,cu condiția ca acestea să fie funcționale și să asigure integralitatea investiției.
Obligațiile beneficiarului
 • solicitantul se angajeaza ca va mentine investitia in regiunea beneficiara pe o perioasa de minimum 5 ani, respectiv 3 ani de la data ultimei plati, dupa caz.
 • solicitantul întreprindere mare trebuie să mențină în regiunea beneficiară investiția realizată prin intermediul PNRR pe o perioadă de minimum 5 ani de la data finalizării lucrărilor;
 • solicitantul IMM, trebuie sa mentina investitia realizata minimum 3 ani de la data finalizării lucrărilor.
 • solicitantul, în cazul în care va primi finanțare din PNRR pentru investiții în infrastructură, trebuie ca pe perioada de durabilitate:
 • să mențină investiția realizată (asigurând mentenanța şi serviciile asociate necesare);
 • să nu realizeze o modificare asupra calității de proprietar/administrator al infrastructurii, decât în condițiile prevăzute în contractul de finanțare;
 • să nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale investiției.
 • să fie liber de sarcini, să nu facă obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești,
 • să nu facă obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică și să nu fie ipotecat.

 

Indicatorii apelului de proiecte
 • numărul de unități de reciclare nou create;
 • numărul de unități existente a căror activitate se diversifică;
 • cantitatea de deșeuri reciclate;
 • rata de reciclare.
Evaluare proiect

CRITERIU PUNCTAJ
 I. Gradul de maturitate a proiectului: Total 20 pct, dintre care:
a)proiectul tehnic depus la cererea de finanțare 10 puncte;

b) autorizația de construire la depunerea cererii de finanțare 5 puncte;

c) acordul de mediu pentru construcție 5 puncte;
II. Randamentul instalației de reciclat: Total 15 pct, dintre care:
a) 50% 5 puncte;
b) 51%-75% 10 puncte;
c) Peste 75% 15 puncte;
III. Rezultatele reciclării: Total 20 pct, dintre care:
a) materia primă secundară 10 puncte;
b) materiale reciclate 15 puncte;
c) produs nou 20 puncte; 
IV. Cifra de afaceri: Total 15 pct, dintre care:
a) Cifra de afaceri 1.000.000 lei – 3.000.000 lei 5 puncte;
b) Cifra de afaceri 3.000.001 lei – 5.000.000 lei 10 puncte;
c) Cifra de afaceri peste 5.000.001 lei 15 puncte; 
V. Achiziționarea de echipamente de ultimă generație cu brevete demonstrabile Total 10 pct.

VI. Gradul de reciclare Total 20 pct, dintre care:
a) CAEN Reciclare 3821, 3822, 3832 și 3831 – 85 % – 0 puncte;

b) CAEN Reciclare 3821, 3822, 3832 și 3831 – 90 % – 10 puncte;

c) CAEN Reciclare 3821, 3822, 3832 și 3831 – 95 % – 15 puncte;

d) CAEN Reciclare 3821, 3822, 3832 și 3831 – 100 % – 20 puncte.

Verifică gratuit!

Dacă ești interesat de accesarea acestei linii de finanțare, atunci verifică-ți eligibilitatea, completând formularul.
Consultă aici Inforamațiile Oficiale oferite de Finanțator

Soluții și servicii
complete

Pasul I

Analizăm nevoia dumneavoastră și o asociem cu linia de finanțare potrivită proiectului.

Pasul II

Idenficăm potențialul de realizare al proiectului.

Pasul III

Stabilim împreună dacă potențialul identificat doriți sa-l implementăm.

Pasul IV

Implementăm și supervizăm proiectul să obținem rezultatul dorit.

Ești interesat? Perfect!

Ne poți scrie și în cel mai scurt timp unul din consultanții noștri te va ajuta.

Illustration-Teamwork