Programul Surse regenerabile de energie și stocarea energiei

Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum
Stadiu: consultare publica

Obiectivul programului sau Pentru ce pot obține finanțare?

 • producţie majorată a energiei electrice din surse regenerabile prin instalarea de noi capacități de producere a energiei din surse regenerabile, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul FM;
 • programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei.

Suma disponibilă sau Ce se poate obține? Cine finanțează?

 • Finantator: ;
 • Bugetul total estimat al schemei este echivalentul în lei a sumei de 525.000.000 euro din Fondul pentru Modernizare.

Proiectele de tip A:

 • realizarea capacităţilor noi de producere energie din surse regenerabile de energie eoliană, solară, hidro, geotermală, biomasă, sau biogaz (pentru solicitanți de tip societăți/regii autonome) Buget: 525.000.000 euro

Pentru energie eoliană: Buget: 30.000.000 euro

Pentru toate capacitățile: Buget: 30.000.000 euro

Pentru energie solară: Buget:360.000.000 euro, din care sub 1 MW (inclusiv) -170.000.000 peste 1 MW (exclusiv)-190.000.000

Pentru energie hidro: Buget: 25.000.000 euro

Pentru toate capacitățile: Buget: 25.000.000 euro

Pentru energie geotermală: Buget: 30.000.000

Pentru biomasă, biogas: Buget: 80.000.000 euro, din care – sub 1 MW (inclusiv)-30.000.000 euro, peste 1 MW (exclusiv)-50.000.000 euro

Proiectele de tip B: 

 • realizarea capacităţilor noi de producere energie din surse regenerabile de energie eoliană, solară, hidro, geotermală, biomasă sau biogaz (sector public). Buget: 500.000.000
 • Pentru proiectele de tip B, bugetul alocat apelului de proiecte se angajează în temeiul principiului ”primul venit, primul servit”.
Perioada De Implementare Și Monitorizare
 • perioada de menținere obligatorie a investiției după finalizarea implementării proiectului (minimum 5 (cinci) ani de la efectuarea plății finale).
Valoarea minimă și maximă pentru fiecare proiect sau Cât se poate obține? Cofinanțare?
 • ajutorul se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate şi nu poate depăşi 20 milioane EUR pe întreprindere, pe proiect de investiții, in urmatoarele limite:

Energie eoliana: 650.000 Euro/MW- pentru toate capacitatile instalate

Energie solara

 • 750.000 Euro/MW – pentru capacitati instalate de pana la 1 MW (inclusiv);
 • 425.000 Euro/MW- pentru capacitati instalate mai mari de 1 MW

Energie hidro: 1.805.000 Euro/MW – pentru toate capacitatile instalate

Energie geotermala: 1.690.000 Euro/MW – pentru toate capacitatile instalate

Energie din biomasa si biogaz:

 • 3.383.000 Euro/MW – pentru capacitati instalate de pana la 1 MW (inclusiv)
 • 1.692.000 Euro/MW – pentru capacitati instalate mai mari de 1 MW

Pentru proiectele de tip B, se derulează apel de proiecte în temeiul principiului ”primul venit, primul servit”, grantul acoperind 100% din cheltuielile eligibile; 

Cheltuielile neeligibile, inclusiv cele care intervin prin depășirea plafoanelor privind valoarea grantului solicitat per MW instalat, sunt în sarcina beneficiarului.

Termen deschidere și depunere sau Când se poate aplica?
 • Data deschidere apel de proiecte: ……….;

 • Data și ora de începere a depunerii de proiecte: ……………….;

 • Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: ……………

Solicitanți și parteneri eligibili sau Cine poate aplica?

Pentru proiectele de tip A

 • societăţile(microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate)/regiile autonome legal constituite și înregistrate la ONRC în România.
 • la momentul contractării întreprinderile/regiile autonome trebuie să aibă înscrisă în statutul societăţii/actul de înființare, între altele, activitatea privind producerea de energie electrică, corespunzătoare diviziunii 35: “Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat”, clasa CAEN 3511 – Producția de energie electrică.
 • autoconsumul in cadrul societatii sau grupului de societati se refera la energia produsa si livrata local, fara a tranzita retelele de transport si distributie si sa reprezinte mininum 70% din productia centralei regenerabile finantate.

Pentru proiectele de tip B

 • unitățile administrativ teritoriale, sub-unitățile administrativ teritoriale, unitățile din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională;
 • instituții publice, pentru consumul propriu de energie/în domeniul public (spre exemplificare neexhaustivă: iluminatul public, iluminatul în incinta unităților, consumul de energie electrică în clădirile unităților și clădirile publice în care nu se desfășoară activități economice de către terți – primărie, cămin cultural, creșă/grădiniță/unități învățământ/unități medicale de stat/centre îngrijire bătrâni, etc.)
Activități și cheltuieli eligibile sau Ce se poate finanța?
 • achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară,

  hidro, geotermală biomasă sau biogaz ;

 • construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară, hidro, geotermală, biomasă, sau biogaz.

Conditii de eligibilitate
 • Beneficiarii sunt solvabili, adica raportul dintre Datorii totale si Capitaluri proprii care trebuie sa fie mai mic 7,5, in ultimul an financiar. Daca solicitantul nu indeplineste criteriul privind indicatorii de solvabilitate va prezenta:

  • un extras de cont bancar din care sa reiasa ca acesta detine sursele necesare cofinantarii si cheltuielilor neeligibile sau
  • o scrisoare de bonitate emisa de o institutie bancara din Romania/alte state membre ale Uniunii Europene.

  La momentul contractarii, toti solicitantii trebuie sa prezinte documente doveditoare privind asigurarea cofinantarii proiectului si acoperirea contravalorii cheltuielilor neeligibile.

  Pentru proiectele de tip B: Unitatile Administrativ Teritoriale, Sub-unitatile Administrativ Teritoriale, unitatile din sistemul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala, institutii publice.

  • Consumul propriu de energie/in domeniul public se refera, spre exemplificare neexhaustiva la: iluminatul public, iluminatul in incinta unitatilor, consumul de energie electrica in cladirile unitatilor si cladirile publice in care nu se desfasoara activitati economice de catre terti – primarie, camin cultural, cresa/gradinita/unitati invatamant/unitati medicale de stat/centre ingrijire batrani, etc.
  • Bugetul alocat apelului de proiecte de tip B se angajeaza in temeiul principiului ”primul venit, primul servit”.

  Conditii de eligibilitate pentru institutiile publice. La momentul depunerii cererii de finantare, acestea trebuie sa aiba:

  • Bugetul aprobat sau documentele care dovedesc realizarea demersurilor realizate pentru includerea in bugetul institutiei publice care cofinanteaza proiectul
  • Hotararea consiliului local/ judetean privind asigurarea cofinantarii proiectului, asigurarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului si acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decat cele eligibile

  Conditii de eligibilitate comune proiectelor de tip A si B:

  1. Solicitantii detin terenul in proprietate, concesiune sau superficie pe o perioada de cel putin 5 ani de la efectuarea ultimei plati, iar proprietatile au carte funciara. (La momentul depunerii, se vor prezenta, cel putin, acte prevazute de lege pentru initierea demersului de obtinere a acestor drepturi)
  • In cazul proiectelor ce vor fi amplasate pe terenuri agricole din extravilan, solicitantii vor prezenta la depunerea ofertei documente doveditoare privind clasa de calitate/fertilitate a terenului (clasa III, IV sau V).
  • In situatia in care centrala se instaleaza pe o cladire/teren care este grevata/grevat de ipoteca, aplicantul va depune, la contractarea proiectului, o scrisoare din partea institutiei creditoare (banca) conform careia aceasta se angajeaza ca nu va executa cladirea/terenul respectiva/respectiv si investitia finantata din FM pe o perioada de cel putin 5 ani de la punerea proiectului in exploatare.
  1. Solicitantii prezinta actul de reglementare emis de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului (Decizie de incadrare/Acord de mediu)/Aviz Natura 2000 (unde va fi cazul), sau cel putin dovada depunerii la autoritatea competenta a documentelor pentru obtinerea actului de reglementare pentru protectia mediului si Natura 2000.

Ești interesat? Perfect!

Ne poți scrie și unul dintre consultanții noștri te va ajuta.

Illustration-Workspace
Obligațiile beneficiarului
 • Solicitantul trebuie să demonstreze caracterul unitar al proiectului.
 •  Este considerat unitar proiectul care îndeplinește cumulativ următoarele condiţii:

Are un obiectiv general unic, clar definit:

 • echipamentele şi instalaţiile sale componente sunt interdependente din punct de vedere tehnic şi funcţional şi conlucrează în vederea atingerii obiectivului proiectului;
 • funcţionarea unitară a componentelor este justificată economic.
 • Un beneficiar poate depune două sau mai multe proiecte pentru finantare, cu condiția ca acestea să nu fie un proiect unic de investiții. Două sau mai multe proiecte reprezintă un proiect unic în cazul în care începerea lucrărilor la aceste proiecte se realizează în cadrul unei perioade de trei ani, dacă investițiile sunt realizate în aceeași regiune NUTS 3 și dacă companiile care efectuează investițiile aparțin aceluiași grup.
 • ajutoarele pentru investiţii se acordă numai instalaţiilor noi, fără finanțarea capacităților de stocare a energiei.
 • ajutoarele nu se acordă și nici nu sunt rambursate după ce instalaţia și-a început activitatea, iar ajutorul este independent de rezultat.
Criterii minime tehnice necesare pentru achizitii
 1. Pentru panouri fotovoltaice:

a. Eficiența panourilor trebuie să fie:

 •  > 19% pentru panouri monocristaline din siliciu;
 •  > 18% pentru panouri policristaline din siliciu;
 •  > 12% pentru panouri subțiri sau semitransparente.

b. Condiții standard de testare (STC):

 •  radiație solară 1000 W/m2;
 •  masa aerului AM 1,5;
 •  temperatura celulei 25°C.

2. Invertoare

 • eficiență europeană: > 97%.

Turbine eoliene:

 • să respecte IEC/SR EN 61400
 • clasificarea în funcție de vânt să se potrivească cu datele istorice ale vântului din zona instalării.

Centrale pe biomasă sau biogaz

 • să folosească, ca sursă de energie primară/combustibil, resturi generate de activități agricole, vegetale și/sau animale.

3. Centrale Hidroelectrice:

 • să nu fie instalate pe cursuri de apă situate în zone protejate;
 • să fie dimensionate în așa fel încât să poată da funcționa la puterea instalată netă indiferent de modificarea debitului de apă, pentru a putea asigura servicii de sistem și pentru a evita provocarea de dezechilibre negative.
 • investiția trebuie să aibă ca rezultat obligatoriu o capacitate nouă de producție de energie electrică, prin investiție nouă.

Unitatea de implementare a proiectului va fi, prin urmare:

 • constituită din personalul propriu numit în componenţa UIP-ului/echipei de proiect, ce trebui să îndeplinească funcţiile necesare implementării proiectului (managementde proiect, financiar, achiziţii, tehnic); aceste poziții trebuie ocupate la contractare.
 • sprijinită, după caz, prin expertiză externă furnizată prin contracte de prestare servicii prin care sunt realizate activităţile aferente expertizei tehnice proiectului.
Consultă Aici Inforamațiile Oficiale Oferite De Finanțator

Soluții și servicii
complete

Pasul I

Idenficăm potențialul de realizare al proiectului.

Pasul II

Stabilim împreună dacă potențialul identificat merită implementat.

Pasul III

Stabilim împreună dacă potențialul identificat merită implementat.

Pasul IV

Implementăm și supervizăm proiectul să obținem rezultatul dorit.

Verifică gratuit!

Dacă ești interesat de accesarea acestei linii de finanțare, atunci verifică-ți eligibilitatea, completând formularul.

Ești interesat? Perfect!

Ne poți scrie și în cel mai scurt timp unul din consultanții noștri te va ajuta.

Illustration-Teamwork