Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntrepinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii din regiunea Sud-Muntenia, cod PRSM/ID/1/1/1.3/B

Obiectivul programului sau Pentru ce pot obține finanțare?

Programul Regional Sud Muntenia 2021-2027

Obiectiv de Politică 1 – O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale

Prioritatea P1- O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

Obiectivul Specific RSO 1.3 – Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive (FEDR)

Operațiunea B – Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntrepinderilor,  întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii din regiunea Sud-Muntenia

Apel PR SM/ID/1/1/1.3/B

 

Acest apel de proiecte se aplică investițiilor realizate în cele șapte județe din regiunea Sud-Muntenia, respectiv: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman, de către microîntreprinderile, întreprinderile mici și întreprinderile mijlocii non agricole din mediul rural și din mediul urban, inclusiv din satele aparținătoare acestora.

Obiectivul principal îl reprezintă sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi întreprinderilor mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia.

Valoarea finanţării nerambursabile solicitate pentru un proiect este de minimum 300.000 euro şi maximum 3.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data lansării apelului de proiecte.

Prezentul apel este coordonat de Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Sud-Muntenia  (ADR Sud-Muntenia), Călărași, Romania în calitate de Autoritate de Management pentru PRSM (AM PRSM)  www.adrmuntenia.ro

Finanţarea acordată în cadrul prezentului apel de proiecte

Pentru acest apel de proiecte alocarea financiară este de 144.000.000,00 euro, din care:

– Alocare FEDR: 122.400.000 euro

– Alocare Buget de Stat: 21.600.000,00 euro

Valoarea minimă și maximă pentru fiecare proiect sau Cât se poate obține?

Valoarea maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect 

Valoarea minimă a asistenței financiare nerambursabile solicitate pentru un proiect, este de 300.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data lansării apelului de proiecte.

Valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile este:

– 500.000 de Euro dacă veniturile solicitantului, aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare sunt mai mici de 50.000 de euro;

– de 10 ori mai mare decât veniturile solicitantului, aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare, dar nu mai mare de 3.000.000 de euro

Cuantumul cofinanțării acordate

Contribuția programului, respectiv cuantumul finanțării nerambursabile solicitate din ajutor de stat regional trebuie să reprezinte maximum 70% din valoarea eligibilă a investiției solicitată din ajutor de stat regional.

Contribuția solicitantului la finanțarea investiției trebuie să fie de minimum 30% din valoarea eligibilă a investiției solicitată din ajutor de stat regional.

Finanţarea nerambursabilă maximă acordată ca ajutor de minimis este de 100% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanţabile prin ajutor de minimis, cu respectarea plafonului de minimis de 200.000 de euro și a ratei forfetare stabilită. 

Calendar orientativ privind apelul de proiecte

Prin prezentul Ghid se lansează apelul de proiecte competitiv, cu depunere continuă și cu termen de închidere a apelului, cu numărul PR SM/ID/1/1/1.3/B.

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS 2021, sub semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • Data și ora de începere a depunerii de proiecte: – estimat trim 3 2023
 • Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: – estimat trim 4 2023
Solicitanți și parteneri eligibili sau Cine poate aplica?

Solicitanții eligibili sunt societățile sau societățile cooperative din regiunea Sud-Muntenia, care se încadrează, conform Legii nr.346/2004, în categoria microîntreprinderilorîntreprinderilor mici şi întreprinderilor mijlocii non agricole din mediul rural și din mediul urban (inclusiv din satele aparținătoare acestora).

 • microîntreprindere – are până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
 • întreprindere mică – are între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
 • întreprindere mijlocie – are între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, sau deţine active totale de până la  43 milioane euro, echivalent în lei;

 

S

 
Activitățile sprijinite în cadrul investiției/operațiunii 
Acțiunile indicative se referă la sprijinirea microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi întreprinderilor mijlocii prin:
 • investiții în active corporale și necorporale; 
 • activități specifice economiei circulare (ex. revalorificarea materiilor prime, materialelor și produselor, valorificarea deșeurilor și produselor secundare proprii prin simbioză industrială, etc); 
 • activități specifice internaționalizării (ex. acces la servicii de intrare pe piețe internaționale/Piața Unică pentru identificare de oportunități de afaceri, parteneri și furnizare de asistență specializată pentru norme și reglementări, participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc.);
 • activități specifice certificării și omologării produselor și serviciilor, în vederea updatării tehnologice, ce va conduce la îmbunătățirea capacităților tehnice, industriale și organizaționale pentru dezvoltarea de produse și servicii; 
 • se vor finanța și activități de digitalizare a microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, drept activități conexe, ca parte a unui proiect integrat.
Categorii de cheltuieli eligibile

În cadrul prezentului apel se aplică măsura de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis în scopul dezvoltării microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi întreprinderilor mijlocii în cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027.

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor pentru investiții, după cum urmează:      

  a). Investiţii în active corporale:

(i) lucrări de construire/ extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii inclusiv a utilităţilor generale aferente investitiei (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI, etc.);

(ii) achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, aparatură birotică, respectiv care se regăsesc în subgrupa 2.1. “Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)”, subgrupa 2.2. “Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare”, clasa 2.3.6. “Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat” sau grupa 3 “Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale” care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanţare;

(iii) achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului.

Surse regenerabile (alternative) de energie sunt considerate: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice), energia eoliană, hidroenergia, biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz), energia geotermală. Nu sunt eligibile proiecte care includ doar investiţii din această categorie.

         b) Investiţii în active necorporale:

Brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare, în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului; proiectul trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiţii în active corporale.

Este opţională includerea în proiect a investiţiilor în active necorporale;

         c). Investiţii în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii ale solicitantului, pentru crearea unui magazin virtual (e-shop)

In care vor fi implementate diferite funcţionalităţi specifice comerţului electronic: publicarea cataloagelor de articole, preţuri şi stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronică.

Nu sunt eligibile proiecte care includ doar investiţii din această categorie.  

Proiectul trebuie să includă măsuri de comunicare și vizibilitate, în conformitate cu prevederile legale și procedurale în vigoare din Ghidul de Identitate Vizuală PR SM 2021-2027;

Categoriile de cheltuieli eligibile, finanţabile prin ajutor de minimis, sunt cheltuieli sub formă de rată forfetară de 5% din costurile directe aferente investiției inițiale, din categoriile celor de mai jos:

a) cheltuieli pentru Consultanța (conform cap. 3 – Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică subcap. 3.6 Organizarea procedurilor de achiziție, subcap. 3.7.1 – Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii inclusiv cheltuielile pentru întocmirea rapoartelor de expertiză contabilă, subcap. 3.7.2- Audit financiar, , din Devizul General;

b) cheltuieli cu activităţile obligatorii de comunicare și vizibilitate aferente proiectului (conform cap. 5 – Alte cheltuieli, subcap. 5.4 – Cheltuieli pentru informare şi publicitate din Devizul General);

c) Comisioane, cote, taxe (conform cap. 5 – Alte cheltuieli, subcap. 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului din Devizul General).

d) cheltuieli cu activități de internationalizare (cheltuielile cu participarea la târguri, misiuni comerciale, expoziţii în calitate de expozant: taxa de participare, închirierea stand-ului, transportul și cazarea pe perioada evenimentului pentru maximum 2 delegaţi, transportul și depozitarea mostrelor şi materialelor promoţionale);

Bugetul estimat alocat activității de bază în cadrul unui proiect, reprezintă minim 50% din bugetul eligibil al proiectului.

Costurile directe sunt acele cheltuieli efectuate strict pentru investiția propusă prin proiect și care, la finalul implementării proiectului, se reflectă/transpun în obiectivul investițional propus prin proiect, respectiv:

1. Lucrări: conform cap. 1 – Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, subcap. 1.2, 1.3, cap. 2 – Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii, cap. 4 – Cheltuieli pentru investiţia de bază, subcap. 4.1, 4.2, 4,3, cap.5 – Alte cheltuieli, subcap. 5.1, 5.3, cap.6 – Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste, din Devizul General;

2. Echipamente/dotari: conform cap. 4 – Cheltuieli pentru investiţia de bază, subcap. 4.4, 4.5, 4.6, din Devizul General;

3. Servicii: cheltuieli pentru activități dedicate extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite etc.

Costurile directe reprezintă baza pentru calcularea costurilor indirecte.

Costurile indirecte, prin opoziție cu costurile directe, sunt toate acele cheltuieli care nu se încadrează în categoria costurilor directe și care sprijină realizarea obiectivului investițional propus prin proiect, dar, la finalul implementării, nu se reflectă în mod direct în obiectivul investițional.

Structura costurilor indirecte este următoarea:

1. Consultanța (conform cap. 3 – Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică, subcap. 3.6 Organizarea procedurilor de achiziție, subcap. 3.7.1 – Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii inclusiv cheltuielile pentru întocmirea rapoartele de expertiză contabilă, subcap. 3.7.2- Audit financiar, , din Devizul General).

2. Comunicare și vizibilitate (conform cap. 5 – Alte cheltuieli, subcap. 5.4 – Cheltuieli pentru informare şi publicitate din Devizul General).

3. Comisioane, cote, taxe (conform cap. 5 – Alte cheltuieli, subcap. 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului din Devizul General).

4. Cheltuieli cu activități de internaționalizare.

Este eligibilă taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislaţiei naţionale în domeniul fiscal şi nerecuperabilă conform prevederilor art. 64 din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021, aferentă cheltuielilor eligibile.

Cheltuieli neeligibile

Sunt considerate neeligibile:

a) Cheltuielile prevăzute la art. 10 din HG. nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiar în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă, respectiv:

• cheltuielile prevazute la art. 64 din Regulamentul (UE) 2021/1.060;

• cheltuielile efectuate in sprijinul relocarii potrivit art. 66 din Regulamentul (UE) 2021/1.060;

• cheltuielile excluse de la finantare potrivit art. 9 din Regulamentul (UE) 2021/1.056.

b) achiziţionarea de terenuri şi/sau construcţii;

c) costurile operaţionale, de funcţionare, de testare şi întreţinere;

d) costuri administrative: costuri de management care nu pot fi asociate producţiei ori vânzării; chiriile şi reparaţii ale imobilizărilor de interes general în administraţie; energie, combustibil şi alte consumuri similare; cheltuieli administrativ-gospodăreşti; alte cheltuieli generale de administraţie;

e) costuri de personal;

f) cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rate şi dobânzi aferente creditelor;

g) contribuţia în natură;

h) amortizarea;

i) cheltuielile cu leasingul;

j) cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor şi a mijloacelor de transport, aşa cum sunt ele clasificate în subgrupa 2.3 „Mijloace de transport“ menţionată în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se doreşte realizarea investiţiei propuse prin proiect, cu excepţia clasei 2.3.6 „Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat“;

k) cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia celor referitoare la proiectare și asistență tehnică, activități de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri și cheltuieli privind expertiza contabilă.

Criterii de evaluare și selecție
 1. Verificarea conformității administrative

Verificarea conformității administrative este complet digitalizată, respectiv este realizată în mod automat prin sistemul informatic MySMIS 2021, pe baza declarației unice generată de sistemul informatic MySMIS 2021.

După verificarea conformității administrative, sistemul  informatic MySMIS 2021 va informa solicitantul sau, după caz,  liderul de parteneriat, cu privire la trecerea proiectului în etapa de evaluare tehnică și financiară, prin emiterea, în mod automat, a unei notificări prin intermediul aplicației.

În cazul în care sistemul informatic MySMIS 2021 emite o notificare de neconformitate, nu va fi demarată etapa de evaluare.

      2. Evaluarea tehnică și financiară

La finalul evaluării și selecției fiecare cerere de finanțare depusă în cadrul apelului lansat prin prezentul ghid va obține un punctaj cuprins între 0 și 100 de puncte.

Proiectul se respinge de la finanțare dacă totalizează mai puțin de 50 de puncte la finalul evaluării tuturor criteriilor de evaluare tehnică și financiară.  Proiectul nu se respinge de la finanțare dacă obține 0 puncte la, cel puțin, un criteriu de evaluare tehnică și financiară.

În cadrul prezentului apel pentru procedura de selecție se stabilește un prag de calitate de 50 puncte și următoarele praguri de excelență: 

 • prag de excelență de 90 puncte pentru proiectele depuse în primele 60 de zile de la deschiderea apelului;
 • prag de excelență de 85 puncte pentru proiectele depuse în cea de-a treia lună a apelului;
 • prag de excelență de 80 puncte pentru proiectele depuse în cea de-a patra lună a apelului

Proiectele care îndeplinesc pragurile de excelență stabilite mai sus se vor contracta direct în funcție de data și ora depunerii și în limita alocării financiare a apelului. Dacă alocarea financiară disponibilă nu este acoperită, vor fi selectate, în ordinea punctajelor, proiectele rămase în competiție, care au obținut cel puțin 50 de puncte provenind din toate tranșele.

Ești interesat? Perfect!

Ne poți scrie și unul dintre consultanții noștri te va ajuta.

Illustration-Workspace
Perioada de implementare și monitorizare
 • Perioada de implementare – nu depăşeşte data de 31 decembrie 2029.
 • Perioada de monitorizare – 5 ani
Informatii Finantator

Verifică gratuit!

Dacă ești interesat de accesarea acestei linii de finanțare, atunci verifică-ți eligibilitatea, completând formularul.

Soluții și servicii
complete

Pasul I

Analizăm nevoia dumneavoastră și o asociem cu linia de finanțare potrivită proiectului.

Pasul II

Idenficăm potențialul de realizare al proiectului.

Pasul III

Stabilim împreună dacă potențialul identificat doriți sa-l implementăm.

Pasul IV

Implementăm și supervizăm proiectul să obținem rezultatul dorit.

Ești interesat? Perfect!

Ne poți scrie și în cel mai scurt timp unul din consultanții noștri te va ajuta.

Illustration-Teamwork