Program Investiții productive pentru microîntreprinderile din Regiunea Nord-Vest PRNV/2023/131.A


Include județele: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramures, Salaj, Satu-Mare
perioada de depunere: 09 octombrie 2023 - 08 aprilie 2024

Obiectivul programului sau Pentru ce pot obține finanțare?
 • OBIECTIV SPECIFIC a (ii): 

  Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice 

  OBIECTIV DE POLITICĂ 1: O Europă mai aproape de cetățeni, prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor de teritorii și de inițiative locale 

   PRIORITATEA 1: 

  O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

Finanţarea acordată în cadrul prezentului apel de proiecte
 • Alocarea prezentului apel de proiecte (FEDR + BS) este de 19.306.216,00 euro din care 16.410.284,00 euro FEDR și 2.895.932,00 euro cofinanțare din BS
Valoarea minimă și maximă pentru fiecare proiect sau Cât se poate obține?
 • Valoarea minimă nerambursabilă a unui proiect: 20.000 euro
 • Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect: 200.000 euro.
 • Solicitanții de finanțare vor respecta intensitatea maximă admisă conform ratelor de finanțare aplicabile cheltuielilor eligibile:

  Maxim 90% din cheltuielile eligibile ale proiectelor – Fondul European de Dezvoltare Regională și bugetul de stat,

  Minim 10% din cheltuielile eligibile ale proiectelor – suportate de beneficiar.
Calendar  privind apelul de proiecte
 • PERIOADA DE DEPUNERE A PROIECTELOR

  09 octombrie 2023 – 08 aprilie 2024

Solicitanți și parteneri eligibili sau Cine poate aplica?
Solicitanți neeligibili
 1. este în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale, sau ace obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile anterior menționate, 
 2. face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă; 
 3. se află în una din situaţiile incompatibile cu acordarea ajutorului de minimis din fonduri publice; 
 4. este în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, și anume: 

(I) În cazul unei societăți cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de mai puțin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere limitată” se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE, iar „capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar.; 

(II) În cazul unei societăți în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de mai puțin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE.; 

(III) Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi.; 

(IV) Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare. 

 1. a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/ infracțiuni referitoare obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare. desfășoară activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, al jocurilor de noroc, precum și cele care contravin ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare; 
 2. nu desfășoară activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, activități din domeniul jocurilor de noroc, precum și cele care contravin ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare; 
 3. dețin pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii 196/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
 4. nu înregistrează obligații bugetare nete8 (diferența dintre obligațiile de plată restanțe la buget și sumele de recuperat de la buget) datorate autorităților centrale sau locale, conform normelor legale în vigoare, 
 5. se află în situațiile prevăzute de Recomandarea Comisiei Europene nr. 1039/16.07.2020, publicată în JOUE nr 227/16.07.2020 privind condiționarea acordării sprijinului financiar public de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale, începând cu data depunerii cererii de finanţare, pe perioada de evaluare, selecţie şi contractare, respectiv: 
 6. este rezident în scopuri fiscale sau înmatriculat în temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale; 
 7. este controlat, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante, analiza mergând până la beneficiarul real, așa cum este acesta definit în art. 3 punctul 6 din Directiva 2015/849; 

iii. controlează, direct sau indirect, filialele sau nu dețin unități permanente proprii în jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale; 

 1. exercită dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale. 
 2. Dacă este cazul, modificările în structura acționariatului solicitantului realizate în ultimul anterior depunerii cererii de finanțare nu sunt temporare/conjuncturale în vederea neaplicării regulii analizei celor 2 ani consecutivi în analiza încadrării în categoria microîntreprinderilor și/sau considerării întreprinderii ca fiind legată prin persoane fizice în conformitate cu prevederile art. 4^4 din Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM, cu modificările şi completările ulterioare.
Activitățile sprijinite în cadrul investiției/operațiunii 

Activități Eligibile:

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale. Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale.
Este obligatorie includerea în cadrul proiectului cel puțin a activității 1 și/sau 2 din lista de mai jos.

 • Construire, extindere spații de producție/prestare de servicii, inclusiv utilitățile generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, agent termic, energie electrică, PSI);
 • Activități cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje și instalații de transportat și ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare.
 • Activități cu achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.
 • Activități cu achiziția de brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală.
  Este obligatorie realizarea activităților de informare și publicitate aferente proiectului în conformitate cu Ghidul de Identitate Vizuală elaborat de MIPE și cu prevederile contractuale.

ACTIVITĂȚILE ELIGIBILE CONEXE constau în:

 • Activități de consultanță pentru managementul proiectului și/sau scrierea cererii de finanțare.
Activități neeligibile

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții de tipul celor menționate la punctele a.iii. sau a.iv sau b și c. de mai sus și/sau realizarea de lucrări de construcție care nu se supun autorizării,conform legii.

Nu sunt eligibile proiectele care constau exclusiv în realizarea de lucrări de construcție (de tip activ corporal) ori proiectele care constau doar în achiziția de active necorporale.

Investiția trebuie să fie realizată pe teritoriul Regiunii de Dezvoltare Nord Vest.

Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate (i.e. a fost începută execuția lucrărilor de construcții sau a fost dată o comandă fermă de bunuri) înainte de semnarea contractului de finanțare, cu excepția cheltuielilor necesare pentru pregătirea proiectului (cheltuieli pentru proiectare și consultanță).

Nu se consideră că investiția a fost demarată dacă, asupra imobilului ce face obiectul investiției, au fost efectuate și finalizate lucrări de demolare înainte de depunerea cererii de finanțare. Orice lucrări de demolare, realizate în cadrul proiectului (inclusiv încheierea unui contract pentru execuția lucrărilor de demolare), trebuie să fie demarate după depunerea cererii de finanțare.

Ajutorul de minimis nu se acordă întreprinderilor care își desfășoară activitatea în:

– sectoarele pescuitului și acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr.104/2000 al Consiliului

– în domeniul producției primare de produse agricole;

– în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

 1. atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective;
 2. atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;

– ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

– ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate.

Categorii de cheltuieli eligibile

01 – Obtinerea terenului (1.1)

02 – Amenajarea terenului (1.2)

Amenajarea terenului – Cuprinde cheltuielile efectuate pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în:                                                                                                                                             

a) demolări;
b) demontări;
c) dezafectări;
d) defrişări;
e) colectare, sortare şi transport la depozitele autorizate al deşeurilor rezultate;
f) sistematizări pe verticală;
g) accesuri/drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin;
h) drenaje;
i) epuizmente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază);
j) devieri de cursuri de apă;
k) lucrări pentru pregătirea amplasamentului.

03 – Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială (1.3)

Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială -cuprinde cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, de exemplu:
a) plantare de copaci;
b) reamenajare spaţii verzi;
c) reintroducerea în circuitul agricol a suprafeţelor scoase temporar din uz;
d) lucrări/acţiuni pentru protecţia mediului.

04 – Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor (1.4)

Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor (devieri reţele de utilităţi din amplasament), precum:
– apă
– canal
– gaze naturale
– energie electrică
– telecomunicații
– agent termic
– alte utilități
– inclusiv cheltuielile de relocare realizate în baza contractelor încheiate cu distribuitorii de utilități publice, în conformitate cu legislația specifică în vigoare

05 – Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii (2)

Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, precum:
a) alimentare cu apă;
b) canalizare;
c) alimentare cu gaze naturale;
d) agent termic;
e) energie electrică;
f) telecomunicaţii;
g) alte utilităţi.
– inclusiv cheltuielile de racordare realizate în baza contractelor încheiate cu distribuitorii de utilități publice, în conformitate cu legislația specifică în vigoare

06 – Construcţii şi instalaţii (4.1)

Construcţii şi instalaţii, se includ cheltuieli precum:
– cheltuieli aferente activităților de construire/extindere, modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale întreprinderii, respectiv cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectivelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri, construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului.

07 – Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale (4.2)

Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale, se includ cheltuieli precum: montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora.
Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.

08 – Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj (4.3)

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj, se includ cheltuieli precum: achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale.
Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.

09 – Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier (5.1.1)

Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier, cuprinde cheltuieli aferente realizării unor construcţii provizorii sau amenajări în construcţii existente, precum şi cheltuieli de desfiinţare a organizării de şantier:
    a) vestiare/barăci/spaţii de lucru pentru personalul din şantier;
    b) platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice;
    c) grupuri sanitare;
    d) rampe de spălare auto;
    e) depozite pentru materiale;
    f) fundaţii pentru macarale;
    g) reţele electrice de iluminat şi forţă;
    h) căi de acces auto şi căi ferate;
    i) branşamente/racorduri la utilităţi;
    j) împrejmuiri;
    k) panouri de prezentare;
    l) pichete de incendiu;
    m) cheltuieli pentru desfiinţarea organizării de şantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor de investiţii, cu excepţia cheltuielilor aferente pct. 1.3 “Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială” din structura devizului general;

10 – Cheltuieli conexe organizării şantierului (5.1.2)

Cheltuieli conexe organizării de şantier, cuprinde cheltuielile pentru:
a) obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare aferente lucrărilor de organizare de şantier;
b) taxe de amplasament;
c) închirieri semne de circulaţie;
d) întreruperea temporară a reţelelor de transport sau distribuţie de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulaţiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene;
e) contractele de asistenţă cu poliţia rutieră;
f) contracte temporare cu furnizorul de energie electrică, cu furnizorul de apă şi cu unităţi de salubrizare;
g) taxe depozit ecologic;
h) taxe locale;
i) chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public;
j) cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor de investiţii/intervenţii, operaţiune care constituie obligaţia executanţilor, cu excepţia cheltuielilor aferente pct. 1.3 “Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială” din structura devizului general;
k) costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata de execuţie a lucrărilor;
l) paza şantierului;
m) asigurarea pompierului autorizat;
n) cheltuieli privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în timpul execuţiei lucrărilor pe şantier.

11 – Cheltuieli diverse şi neprevăzute (5.3)

Se consideră eligibile doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile cuprinse la capitolele 1, 2 și 4.

12 – Probe tehnologice si teste (6.2)

Cuprinde cheltuielile aferente execuţiei probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepţie, omologărilor.
În situaţia în care se obţin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în devizul general se înscrie valoarea rezultată prin diferenţa dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor şi veniturile realizate din acestea.

13 – Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport (4.4)

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj, se includ cheltuieli precum: achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj, inclusiv tehnologic.
Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie

14 – Dotări (4.5)

Dotări, se includ cheltuieli precum:  procurarea de bunuri care intră în categoria mijloacelor fixe.
Cuprinde cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în subgrupa 2.1. “Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, subgrupa 2.2. “Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”, clasa 2.3.6. “Utilaje și instalații de transportat și ridicat”, sau grupa 3 “Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare

16 – Instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie

Achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului.
Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală

36 – Pregatirea personalului de exploatare (6.1)

Cuprinde cheltuielile necesare instruirii/şcolarizării personalului în vederea utilizării corecte şi eficiente a utilajelor şi tehnologiilor.

51 – Alte cheltuieli

43 – Cheltuieli cu active necorporale

Cuprinde cheltuielile cu achiziţionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licenţe, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate

Cheltuieli neeligibile

a. cheltuielile prevăzute la art. 10 din HG nr. 873 din 6 iulie 2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operaţiunilor finanţate în perioada de programare 2021 – 2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune şi Fondul pentru o tranziţie justă:

Următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:

     – cheltuielile prevăzute la art. 64 din Regulamentul (UE) 2021/1.060;

     – cheltuielile efectuate în sprijinul relocării potrivit art. 66 din Regulamentul (UE) 2021/1.060;

     – cheltuielile excluse de la finanţare potrivit art. 7 alin. (1), (4) şi (5) din Regulamentul (UE) 2021/1.058;

     – cheltuielile excluse de la finanţare potrivit art. 16 alin. (1) şi art. 22 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2021/1.057;

     – cheltuielile excluse de la finanţare potrivit art. 9 din Regulamentul (UE) 2021/1.056;

     – achiziţia de echipamente şi autovehicule sau mijloace de transport secondhand;

     – amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de arbitraj;

     – cheltuielile efectuate peste plafoanele specifice stabilite de autorităţile de management prin ghidul solicitantului, în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. f);

      – cheltuielile excluse de la finanţare de autorităţile de management prin ghidul solicitantului, în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. f), corespunzător specificului programului şi particularităţilor operaţiunilor;

–  cheltuielile realizate în cadrul operaţiunilor care intră sub incidenţa prevederilor art. 63 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu excepţia situaţiilor reglementate la art. 20 alin. (1) lit. b) din acelaşi regulament.

           – Cheltuielile aferente operaţiunilor care fac obiectul uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 65 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, care afectează caracterul durabil al operaţiunilor, devin neeligibile, proporţional cu perioada de neconformitate.”

b. cheltuieli neeligibile specifice apelului de proiecte (va fi adaptat în funcție de specificul ghidului!)”

cheltuielile prevăzute la art. 13 din HG. Nr. 873 din 06.07.2022 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin FEDR, FSE, FC 2021-2027″

 • achiziționarea de terenuri și/sau construcții cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar
 • cheltuielile privind costuile operaționale de funcționare și întreținere a obiectivelor finanțate prin proiect (cheltuielile pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar se vor încadra în buget pe linia bugetară Construcții și instalații (ca si cheltuieli neeligibile))”
 • cheltuielile privind costuri administrative
 • cheltuielile de personal
 • cheltuielile financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor
 • contribuția în natură”
 • amortizarea
 • cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din HG nr. 399/2015
 • cheltuielile privind achiziţia de dotări / echipamente second-hand
 • amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată, dobânzi”
 • cheltuieli cu achiziționarea de autobetoniere așa cum sunt clasificate in subgrupa 2.1.20.3.1 – betoniere și malaxoare, autobetoniere, pompe și autopompe de beton; din HG 2139/2004
 • cheltuieli care depașesc limitele procentuale prevăzute în ghid materialele consumabile, conform reglementărilor contabile (materiale auxiliare, combustibili, piese de schimb, alte materiale consumabile
 • cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare, cu excepția celor aferente pregatirii cererii de finantare (Consultanta in vederea depunerii cererii de finantare si intocmirea documentatiilor in vederea obtinerii autorizatilor/avizelor/acordurilor)..
 • cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, aşa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se doreşte realizarea investiţiei propuse prin proiect, cu excepția Clasei 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”
 • Dotările pentru spații de odihnă, spații de luat masa și spații administrative (mobilier birouri).
 • cheltuielile pentru împrejmuiri, parcări, platforme, alei betonate și amenajare spații verzi (altele decat cele prevazute la subcapitolul 1.3).
Procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectelor
 • etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității solicitantului și a proiectului;
 • etapa de evaluare tehnică și financiară a propunerii de proiect;
 • etapa de selecție a propunerilor de proiect care vor beneficia de sprijin financiar nerambursabil, în conformitate cu procedura de evaluare și selecție.

Ești interesat? Perfect!

Ne poți scrie și unul dintre consultanții noștri te va ajuta.

Illustration-Workspace
Perioada de implementare și monitorizare
 • Perioada de implementare a activităților proiectului, inclusiv costurile efectuate (suportat și plătite efectiv) nu depășește 31.12.2029.
Indicatorii de rezultat
 1. Indicatorii de realizare (RCO) sunt indicatori de măsurare a rezultatelor specifice ale intervenției.
 • RCO01 Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care: micro, mici, medii,) (nr)
 • RCO02 Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi (nr) 
 •  RCO13 Valoarea serviciilor, a produselor și a proceselor digitale dezvoltate pentru întreprinderi (euro)

*RCO 01 are aceeași valoare cu RCO 02, respectiv 1 întreprindere.

 1. Indicatorii de rezultat (RCR) sunt indicatori de măsurare a efectelor pe termen scurt ale intervențiilor sprijinite, în particular în ceea ce privește destinatarii direcți, populația vizată sau utilizatorii infrastructurii.
 • RCR 01 Locuri de muncă create în entitățile sprijinite exprimat în numărul mediu anual de locuri de muncă echivalente cu normă întreagă

Indicatorul se referă la:

În cazul îndeplinirii condiției de eligibilitate 5 a)

Creșterea numărului mediu anual de salariați, ca urmare a realizării proiectului, față de nivelul

înregistrat în ultimul an fiscal încheiat înainte de depunerea cererii de finanțare.

În cazul îndeplinirii condiției de eligibilitate 5 b)

Creșterea numărului mediu anual de salariați, ca urmare a realizării proiectului, față de numărul de angajați înregistrat în etapa de contractare .

 • RCR 19 Întreprinderi cu cifră de afaceri mai mare (nr)

Acest indicator contorizează întreprinderile pentru care cifra de afaceri anuală aferentă anului următor anului de finalizare a proiectului este mai mare ca cea din anul anterior depunerii cererii de finanțare.

Cifra de afaceri a întreprinderii cuprinde totalurile facturate de întreprindere în cursul perioadei de referință (un an) și corespunde vânzărilor pe piață ale bunurilor și serviciilor furnizate terților.

În cadrul acestui apel de proiecte valoarea indicatorului este 1.

De asemenea, cifra de afaceri va menține un trend crescător până la sfârșitul perioadei de verificare a caracterului durabil al proiectului

Informatii beneficiar

Verifică gratuit!

Dacă ești interesat de accesarea acestei linii de finanțare, atunci verifică-ți eligibilitatea, completând formularul.

Soluții și servicii
complete

Pasul I

Analizăm nevoia dumneavoastră și o asociem cu linia de finanțare potrivită proiectului.

Pasul II

Idenficăm potențialul de realizare al proiectului.

Pasul III

Stabilim împreună dacă potențialul identificat doriți sa-l implementăm.

Pasul IV

Implementăm și supervizăm proiectul să obținem rezultatul dorit.

Ești interesat? Perfect!

Ne poți scrie și în cel mai scurt timp unul din consultanții noștri te va ajuta.

Illustration-Teamwork