Program Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate

Pilonul III. Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare și inovare, precum și o piață internă funcțională, cu întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) puternice. Componenta C9. SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE Investiția I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat Măsura 1. Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor

Obiectivul programului sau Pentru ce pot obține finanțare?
 • Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate cum
  ar fi: inteligența artificială, datele și cloud computingul, tehnologia blockchain, calculul de
  înaltă performanță și cuantică, internetul obiectelor, securitatea cibernetică.
Finanţarea acordată în cadrul prezentului apel de proiecte
 • 150 milioane euro*, echivalentul în lei după cum
  urmează:
 • 021c (alocare de 130 de milioane EUR) – Dezvoltare tehnologii avansate.
 • 021d (alocare de 20 de milioane EUR) – Securitatea cibernetică.
 • (cursul Inforeuro aferent lunii februarie 2023: 1 euro = 4.9055 lei.)
Valoarea minimă și maximă pentru fiecare proiect sau Cât se poate obține?
 • Microîntreprinderi – maxim 500.000 euro;
 • Întreprinderi mici – maxim 1.500.000 euro;
 • Întreprinderi mijlocii –maxim 3.000.000 euro.
 • nu mai mult de 5 ori Cifra de Afaceri pe anul 2022
Calendar orientativ privind apelul de proiecte
 • 15.02.2023 – 31.03.2023 consultare publică
 • 12.04.2023– 30.04.2023 publicare ghid consolidat în consultare publica
 • 15.05.2023 – lansare ghid final
 • 03.07.2023 –31.08.2023 – depunere proiecte
 • 01.09.2023 – 31.12.2023 – evaluare proiecte
 • 04.01.2024 –29.02.2024 – încheiere contracte
Activități sprijinite în cadrul investiției

a) Investiţii în active corporale şi necorporale în cadrul unei investiţii iniţiale care să sprijine întreprinderile în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate cum ar fi inteligența artificială,

datele și cloud computing-ul, tehnologia blockchain, calculul de înaltă performanță și cuantică, internetul obiectelor, securitatea cibernetică precum:

 • achiziții de active corporale și necorporale (hardware pentru calculul de înaltă performanță și cuantică, echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice integrate cu soluții digitale, dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation);
 • achiziții de tehnologii blockchain (ce favorizează în principal industria de producție și lanțul de aprovizionare prin automatizare, planificarea resurselor întreprinderii, schimb eficient de date, IoT (internetul obiectelor) , IIoT (internetul industrial al obiectelor), Big Data, Cloud computing, și inteligență artificială);
 • achiziții de active corporale și necorporale pentru securitatea cibernetică
 • achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality;
 • achiziția de date și cloud computing (cu condiția ca aceste achiziții să poate fi încadrate la imobilizări necorporale);

b) Investiţii în cercetare industrială şi dezvoltare experimentală privind dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate.

Solicitanți și parteneri eligibili sau Cine poate aplica?

Formele asociative (parteneriatele) formate din:

1) Lider:

– Întreprinderi înființate în baza Legii nr. 31/1990 republicată privind societățile, Legii nr.1/2005 republicată privind organizarea și funcționarea cooperației, respectiv OUG nr. 6/2011 actualizată pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare și au sediul social în România.

2) Parteneri:

IMM-uri care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) înființate în baza Legii nr. 31/1990 republicată privind societățile, Legii nr. 1/2005 republicată privind organizarea și funcționarea cooperației, respectiv OUG nr. 6/2011 actualizată pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către

întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare și au sediul social în România.

b) activează în cel puțin unul dintre următoarele sectoare (coduri CAEN):

 1. 5829 – Activități de editare a altor produse software;
 2. 6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client);
 3. 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației;
 4. 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
 5. 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
 6. 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 7. 6312 – Activități ale portalurilor web;
 8. 6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;
 9. 7211 – Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;
 10. 7219 – Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie.
Conditii De Eligibilitate
 • a) au calitatea de întreprinderi (sunt înregistrate potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare), Societăți cooperative (înființate în baza Legii nr. 1/2005 republicată, cu modificările și completările ulterioare) sau formele asociative (parteneriate, consorții) formate din categoriile de beneficiari eligibili.
  b) sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2021;
  c) nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022;
  d) Solicitantul de finanțare (atât lider cât și partener) nu are obligaţii de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal.
  e) au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal 2022;
  f) se angajează să suporte din resurse proprii cofinanțarea prevăzută în condițiile prezentului apel de finanțare;
  g) nu desfășoară activități cu produse care au caracter erotic sau obscen, activități din domeniul jocurilor de noroc, precum și cele care contravin ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare;
  h) nu dețin pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii 196/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare;
  i) nu intră în categoria de “întreprinderi aflate în dificultate”, în anul 2022 așa cum acestea sunt definite în cuprinsul prezentei scheme de ajutor;
  j) nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
  k) nu fac obiectul unui ordin de recuperare, în urma unei decizii privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și/sau incompatibil cu piața comună, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.
  l) nu au legătură cu industria de tutun (producție, distribuție, prelucrare și comerț);
  m) nu prevăd clonarea în scopuri reproductive; nu desfășoară activități destinate modificării patrimoniului genetic al ființei umane care ar putea face astfel de schimbări ereditare, activități de creare a embrionilor umani exclusiv în scopul cercetării sau în scopul obținerii de celule stem, inclusiv de către mijloace de transfer nuclear de celule somatice;
  n) nu desfășoară activități de jocuri de noroc (producție, construcție, distribuție, prelucrare, comerț sau software conex);
  o) nu desfășoară comerț sexual;
  p) nu implică animale vii în scopuri experimentale și științifice în măsura în care respectarea„Convenției Consiliului Europei pentru protecția animalelor vertebrate utilizat în scopuri experimentale și în alte scopuri științifice ”nu poate fi garantată;
  q) nu desfășoară activități de dezvoltare imobiliară, financiare, cum ar fi achiziționarea sau tranzacționarea cu instrumente financiare.
  r) nu desfășoare activități legate de exploatare/extracție, prelucrare, distribuție, depozitare sau arderea combustibililor fosili solizi și a petrolului, precum și investiții legate de extracția gazelor.
  s) solicită ajutor de stat a cărui valoare se încadrează în limitele prevăzute în schema de ajutor.
  t) la data semnării contractului de finanțare atât liderul cât și partenerul nu au obligații de plată nete neachitate în termen către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal.
  u) se angajează ca la finalul implementării proiectului să atingă minim 9 dintre criteriile de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI), respectiv:
  i. întreprinderi în care mai mult de 50% dintre persoanele angajate au folosit computere cu acces la internet în scopuri de afaceri;
  ii. utilizarea unui pachet software ERP pentru a partaja informații între diferite zone funcționale comerciale;
  iii. viteza maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă este de cel puțin 30 Mb/s;
  iv. întreprinderi în care vânzările on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din vânzările web;
  v. utilizarea IoT;
  vi. utilizarea de rețele sociale (întreprinderile care folosesc rețelele sunt considerate cele care au un profil de utilizator, un cont sau o licență de utilizator în funcție de cerințele și tipul de social media; întreprinderile care plătesc
  exclusiv pentru postarea de reclame (anunțuri banner) fie direct cătreproprietarul rețelei sociale (de exemplu, Facebook, Twitter etc.), fie indirect prin intermediul întreprinderilor care oferă servicii online pentru postarea automată a mesajelor publicitare pe rețelele sociale (de exemplu, SoKule etc.) sunt excluse pentru acest criteriu);
  vii. utilizarea CRM;
  viii. cumpărarea de servicii cloud computing sofisticate sau intermediare (este un model care permite oricând, convenabil și/sau la cerere acces prin rețea la un grup partajat de resurse de calcul configurabile – de ex. rețele, servere, stocare, aplicații și servicii – care pot fi rapid furnizate și lansate cu un efort minim de management sau cu o interacțiune minimă de la un furnizor de servicii. Există trei modele de servicii de servicii de cloud computing: Software ca serviciu (SaaS),
  Platformă ca serviciu (PaaS) și Infrastructură ca un serviciu (IaaS));
  ix. utilizarea tehnologiei de AI;
  x. cumpărarea de servicii de cloud computing utilizate pe internet;
  xi. vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări (în vânzările de bunuri sau servicii prin comerț electronic, comanda este plasată prin site- uri web, aplicații sau mesaje de tip EDI prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Comerțul electronic nu include comenzile scrise prin e-mail);
  xii. utilizarea a două sau mai multe rețele sociale.

  Beneficiarii vor prezenta la ultima Cerere de transfer un Raportul tehnic IT întocmit de un auditor independent/ entitate care are ca domeniu principal de activitate consultanță în tehnologia informației și care va certifica faptul că implementarea proiectului a condus la îndeplinirea criteriilor DESI asumate prin proiect.

NU sunt eligibile următoarele:

a) ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură3;

b) ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;

c) ajutoarele acordate întreprinderilor care-și desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

 1. atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile în cauză;
 2. atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către producătorii primari;
 3. ajutoarele destinate activităților legate de export către țări terțe sau către state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 4. ajutoarele condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele importate;
 5. ajutoarele acordate pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri
Eligibilitatea cheltuielilor
 1. În procent de minim 75% din valoarea eligibilă a proiectului, aferente investițiilor regionale:

– Cheltuieli privind active corporale și necorporale (hardware pentru calculul de înaltă performanță și cuantică, echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice integrate cu soluții digitale, dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation);

– Cheltuieli privind tehnologii blockchain (ce favorizează în principal industria de producție și lanțul de aprovizionare prin automatizare, planificarea resurselor  întreprinderii, schimb eficient de date, IoT (internetul obiectelor) , Big Data, Cloud computing, IIoT (internetul industrial al obiectelor) și inteligență artificială);

– Cheltuieli privind achiziția de active corporale și necorporale pentru securitatea cibernetică (în procent de minim 5% din valoarea proiectului, dar nu mai mult de 13,33%);

– Cheltuieli privind achiziția de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality

     2. În procent de maxim 25% din valoarea eligibilă a proiectului pentru categorii specifice de cheltuieli aferente cercetării și dezvoltării:

 • costurile cu personalul*: cercetători, tehnicieni și alți membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceștia sunt angajați în proiect (în procent de maxim 15% din valoarea totală eligibilă a proiectului);
 • costurile instrumentelor și ale echipamentelor, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului și pe durata perioadei de implementare.
 • costurile aferente cercetării contractuale, cunoștințelor și brevetelor cumpărate sau obținute cu licență din surse externe, în condiții de concurență deplină, precum și costurile aferente serviciilor de consultanță și serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru proiect.

Cheltuielile cu personalul se stabilesc proporţional cu timpul efectiv alocat activităţilor în proiect și includ remuneraţia netă şi contribuţiile/taxele aferente.

În vederea încadrării specialiștilor din domeniul IT în categoriile de personal prevăzute în Hotărârea nr. 327/2003, se vor avea în vedere și recomandările din Manualul Frascati – 2015 pentru partea din proiect aferentă dezvoltării experimentale (LINK: https://www.oecd.org/innovation/frascati-manual-2015-9789264239012-en.htm) .

Cheltuieli neeligibile
 • alte cheltuieli care nu se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile descrise mai sus;

 • cheltuielile privind costuri administrative;

 • echipamente second-hand;

 • cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor;

 • contribuția în natură;

 • amortizarea;

 • achiziții în regim de leasing;

 • achiziţia de terenuri.

Criterii de selectie

A. Privind capacitatea economică a Liderului de proiect:

 • Rentabilitatea activității operaționale 2022
 • Evoluția profitului operațional 2021 – 2022
 • Rata activelor necorporale (digitalizare și inovare) deținute de companie 2022
 • Impactul proiectului de digitalizare asupra activității operaționale a companiei
 • Impactul proiectului de digitalizare asupra rentabilității activității companiei
 • Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale

B. Privind calitatea proiectului

a) Calitatea proiectului propus:

a.1.) Identificarea nevoilor de informatizare și de utilizare a tehnologiei informației la nivelul activităților tehnologice de producție și servicii

a.2.) Soluția tehnică propusă în cadrul proiectului. Nivelul de actualitate a soluției ehnice propuse cu tehnologiile informatice actuale. Conținutul soluției: soluții soft și hard (inclusiv soluții de automatizare/robotizare/tehnologia informației). Adaptabilitate. Utilitatea soluției tehnologice pentru nevoile liderului 

a.3.) Compatibilitatea soluției tehnice cu fluxurile tehnologice existente la nivelul liderului

a.4.) Impactul soluției tehnologice propuse în cadrul proiectului asupra performanței financiare a liderului

a.5.) Soluții privind securitatea cibernetică propuse în cadrul proiectului

b) Impactul proiectului asupra activităților de inovare la nivelul Liderului

b.1.) Măsura în care proiectul contribuie la inovarea de produs. Identificarea activităților de inovare de produs și impactul asupra performanței economice a liderului

b.2.) Măsura în care proiectul contribuie la inovarea de proces. Identificarea activităților de inovare de proces și impactul asupra performanței economice a liderului

Ești interesat? Perfect!

Ne poți scrie și unul dintre consultanții noștri te va ajuta.

Illustration-Workspace
Perioada de implementare și monitorizare
 • 18 luni- poate fi prelungită în situații justificate cu maximum 4 luni. nu poate depăși data de 31.12.2025
 • monitorizare – 5 ani
Informatii beneficiar

Verifică gratuit!

Dacă ești interesat de accesarea acestei linii de finanțare, atunci verifică-ți eligibilitatea, completând formularul.

Soluții și servicii
complete

Pasul I

Analizăm nevoia dumneavoastră și o asociem cu linia de finanțare potrivită proiectului.

Pasul II

Idenficăm potențialul de realizare al proiectului.

Pasul III

Stabilim împreună dacă potențialul identificat doriți sa-l implementăm.

Pasul IV

Implementăm și supervizăm proiectul să obținem rezultatul dorit.

Ești interesat? Perfect!

Ne poți scrie și în cel mai scurt timp unul din consultanții noștri te va ajuta.

Illustration-Teamwork