PROGRAMUL REGIONAL SUD-VEST OLTENIA ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ȘI A INOVĂRII ÎN IMM-URI PR SV/IMM1/1/1.3-1.4/2023

Județele: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea

Obiectivul programului sau Pentru ce pot obține finanțare?
 • O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale.
 • Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice, și vizează îmbunătățirea competitivității și a inovării în IMM-uri, urmărind totodată și integrarea unei componente care vizează dezvoltarea de competențe profesionale/recalificarea în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor avansate în domeniile de specializare inteligentă (transfer tehnologic).
Finanţarea acordată în cadrul prezentului apel de proiecte
 • TOTAL: 79.468.235 euro (FEDR+BS), din care 67.548.000 euro din FEDR și 11.920.235 euro cofinanțare de la bugetul de stat.
Valoarea minimă și maximă pentru fiecare proiect sau Cât se poate obține?
 • Minimum 200.000 euro  și maximum 1.500.000 euro/ întreprindere
 • Rata de cofinanțare: maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției, în limita plafonului de minimis
 • Contribuția solicitantului: minimum 10% din valoarea eligibilă a investiției
Categorii de cheltuieli eligibile

Capitolul 1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului (finanțabile prin ajutor de stat regional)

1.1. Amenajarea terenului – se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului și care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri rețele de utilități din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază), devieri de cursuri de apă.

1.2. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială – se include cheltuielile efectuate pentru lucrări și acțiuni de protecția mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spații verzi.

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului (finanțabile prin ajutor de stat regional)

2.1. Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparținând obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități.

Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică (finanțabile prin ajutor de minimis)

3.1. Studii de terense cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție.

3.2. Obținere avize, acorduri, autorizațiise includ cheltuielile pentru:

▪ obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism;

▪ obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare;

▪ obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele

▪ publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.;

▪ obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă;

▪ întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară;

▪ obținerea acordului de mediu;

▪ obținerea avizului P.S.I.;

▪ alte avize, acorduri și autorizații;

3.3. Comisioane, cote si taxe – se cuprind: cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții pentru controlul calității lucrărilor de construcții, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize și autorizația de construire/desființare.

3.4. Proiectare și inginerie – se includ cheltuielile pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiție (documentații ce stau la baza emiterii avizelor și acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentații urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.). Pentru lucrările de creștere a performanței energetice a clădirilor, se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic.

3.5. Consultanță – se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

▪ plata serviciilor de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și/ a planului de afaceri;

▪ plata serviciilor de consultanță în domeniul managementului execuției investiției sau administrarea contractului de execuție (managementul de proiect).

▪ plata serviciilor de consultanță la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achiziții

3.6. Asistență tehnică – se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

▪ asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului);

▪ plata diriginților de șantier, desemnați de autoritatea contractantă, autorizați conform prevederilor legale pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații.

Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiția de bază (finanțabile prin ajutor de stat regional)

4.1. Construcții și instalații – se cuprind cheltuieli aferente activităților de construire/extindere a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale întreprinderii, respectiv cheltuielile aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiție: clădiri, construcții speciale, instalații aferente construcțiilor, precum instalații electrice, sanitare, instalații interioare de alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicații și alte tipuri de instalații impuse de destinația obiectivului.

4.2. Dotări (utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu si fara montaj, dotări) 

▪ cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora:

▪ cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje și instalații de transportat și ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare.

▪ cheltuieli cu achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare.

4.3. Active necorporale – se cuprind:

▪ Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similar;

▪ Cheltuieli cu activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line a produselor/serviciilor proprii ale solicitantului

Activele necorporale trebuie să îndeplinească inclusiv următoarele condiții cumulative:

– trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;

– trebuie să fie amortizabile;

– trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul (beneficiarul ajutorului)

– trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum trei ani de la data efectuării plății finale în cadrul proiectului.

Capitolul 5. Alte cheltuieli (finanțabile prin ajutor de stat regional)

5.1. Organizare de șantier 

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

▪ Cheltuieli conexe organizării de șantier

5.2. Cheltuieli diverse și neprevăzute – se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative și doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor cuprinse la Cap. 4. ”Cheltuieli pentru investiția de bază”, punctul 4.1. ”Construcții și instalații”. Cheltuielile diverse și neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuției.

Capitolul 6. Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului (finanțabile prin ajutor de minimis) – sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, în limita a 5000 lei fără TVA. Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt eligibile.

Capitolul 7. Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern (finanțabile prin ajutor de minimis) – sunt eligibile în limita a 5000 lei fără TVA, trimestrial (aferente activitatilor ce pot fi auditate in trimestrul respectiv). În cazul în care beneficiarii optează pentru încheierea unor contracte de audit, rapoartele de audit confirmă că cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate și sunt:

▪ necesare pentru realizarea proiectului,

▪ prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului

▪ în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor, și un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform prevederilor OUG 66/2011);

▪ efectuate și plătite de beneficiar sau partenerii săi;

▪ plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate

▪ înregistrate în contabilitatea beneficiarului/ partenerului având la bază documente justificative, identificabile și verificabile, dovedite prin documente originale. Documentele originale trebuie să aibă înscris codul proiectului și mențiunea «Proiect finanțat din PR SV». 

Capitolul 8. Cheltuieli cu activități specifice priorității de investiție (finanțabile prin ajutor de minimis)

8.1. Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a produselor, serviciilor, proceselor

8.2. Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a sistemelor de management

8.3. Cheltuieli cu activități de internaționalizare – se includ: cheltuielile cu participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziții, în calitate de expozant:

▪ taxa de participare,

▪ închirierea stand-ului,

▪ transportul și cazarea pe perioada evenimentului pentru maximum 2 delegați,

▪ transportul și depozitarea mostrelor și materialelor promoționale

8.4 Cheltuieli cu adaptarea proceselor tehnologice de producție la sistemele de certificare şi standardizare specifice piețelor de export;

8.5 Cheltuieli cu implementarea de noi modele de afaceri;

8.6 Cheltuieli cu activități de dezvoltare a competențelor personalului

Cheltuieli neeligibile
 • cheltuielile prevăzute la art. 10 din HG nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă;
 • costurile operationale, de functionare, de testare și intretinere;
 • costuri administrative (costuri de management care nu pot fi asociate producției ori vânzării – e.g. salariile personalului general de administrație; chiriile și reparații ale imobilizărilor de interes general în administrație; energie, combustibil și alte consumuri similare; cheltuieli administrativ-gospodărești; alte cheltuieli generale de administrație);
 • costuri de personal;
 • cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor;
 • contribuția in natura;
 • amortizarea;
 • cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din HG nr. 399/2015;
 • cheltuielile cu achiziționarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, așa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se dorește realizarea investiției propuse prin proiect, cu excepția Clasei 2.3.6. ”Utilaje și instalații de transportat și ridicat”;
 • cheltuieli cu elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții;
 • cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, cu excepția celor aferente Capitolului 3 ”Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică” de mai sus.

Ești interesat? Perfect!

Ne poți scrie și unul dintre consultanții noștri te va ajuta.

Illustration-Workspace

Procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectelor

Ulterior depunerii, cererile de finanțare vor intra intr-un sistem competitiv de verificare, evaluare și selecție în funcție de punctajul obținut 

Punctaj minim: 50 puncte

Eligibilitatea proiectului

Societățile comerciale sau societățile cooperative din regiunea Sud-Vest Oltenia, constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează, conform Legii nr.346/2004, în categoria întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban sau rural, inclusiv din satele aparținătoare localităților urbane și rurale, care solicită finanțare pentru investiții în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN) enumerate în anexa care face parte integrantă din prezentul Ghid al Solicitantului.

Informatii beneficiar

Verifică gratuit!

Dacă ești interesat de accesarea acestei linii de finanțare, atunci verifică-ți eligibilitatea, completând formularul.

Soluții și servicii
complete

Pasul I

Analizăm nevoia dumneavoastră și o asociem cu linia de finanțare potrivită proiectului.

Pasul II

Idenficăm potențialul de realizare al proiectului.

Pasul III

Stabilim împreună dacă potențialul identificat doriți sa-l implementăm.

Pasul IV

Implementăm și supervizăm proiectul să obținem rezultatul dorit.

Ești interesat? Perfect!

Ne poți scrie și în cel mai scurt timp unul din consultanții noștri te va ajuta.

Illustration-Teamwork