Program Digitalizarea IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest PRNV/2023/121/1


Include județele: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramures, Salaj, Satu-Mare
perioada de depunere: 2 octombrie 2023, ora 10:00 – 1 aprilie 2024, ora 10:00.

Obiectivul programului sau Pentru ce pot obține finanțare?
 • O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale
 • O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice
 • Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice
 • Transformarea digitală a IMM-urilor
Finanţarea acordată în cadrul prezentului apel de proiecte
 • Alocarea prezentului apel de proiecte (FEDR + BS) este de 16.764.706 euro, din care 14.250.000 euro FEDR și 2.514.706 euro cofinanțare din BS.
 • Cofinanțarea din partea solicitantului este de minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile. Aceasta se asigură din surse proprii, ce exclud ajutoare de stat sau ajutoare de minimis.
Valoarea minimă și maximă pentru fiecare proiect sau Cât se poate obține?
 • Valoarea minimă nerambursabilă a unui proiect: 10.000 euro
 • Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect: 100.000 euro.
Calendar orientativ privind apelul de proiecte
 • PERIOADA DE DEPUNERE A PROIECTELOR
   2 octombrie 2023, ora 10:00 – 1 aprilie 2024, ora 10:00.
Solicitanți și parteneri eligibili sau Cine poate aplica?
 • societățile comerciale constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria IMM-urilor, înființate cel târziu în data 03 ianuarie 2022, înregistrate in Regiunea Nord Vest.
 • Calitatea de întreprindere mică, mijlocie sau microîntreprindere (IMM)trebuie să existe atât la data depunerii cererii de finanțare cât și la data semnării contractului de finanțare.
 • Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare a cel puţin unui an fiscal și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și nu a avut activitatea suspendată oricând în anul depunerii cererii de finanțare.
 • Soluția de digitalizare activitate/proces este aferentă unui cod CAEN autorizat al solicitantului.
 • Solicitantul se angajează să suporte din surse proprii cofinanțarea și cheltuielile neeligibile prevăzute în condițiile prezentului apel de proiecte și nu acționează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat.
 • Solicitantul şi/sau reprezentantul său legal, NU se încadrează în niciuna din situaţiile prezentate în Declarația de eligibilitate.
 • Drepturi asupra imobilului, obiect al proiectului.
 • Capacitatea financiară a solicitantului.
Solicitanți neeligibili
 1. este în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale, sau ace obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile anterior menționate, 
 2. face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă; 
 3. se află în una din situaţiile incompatibile cu acordarea ajutorului de minimis din fonduri publice; 
 4. este în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, și anume: 

(I) În cazul unei societăți cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de mai puțin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere limitată” se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE, iar „capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar.; 

(II) În cazul unei societăți în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de mai puțin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE.; 

(III) Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi.; 

(IV) Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare. 

 1. a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/ infracțiuni referitoare obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare. desfășoară activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, al jocurilor de noroc, precum și cele care contravin ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare; 
 2. nu desfășoară activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, activități din domeniul jocurilor de noroc, precum și cele care contravin ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare; 
 3. dețin pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii 196/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
 4. nu înregistrează obligații bugetare nete8 (diferența dintre obligațiile de plată restanțe la buget și sumele de recuperat de la buget) datorate autorităților centrale sau locale, conform normelor legale în vigoare, 
 5. se află în situațiile prevăzute de Recomandarea Comisiei Europene nr. 1039/16.07.2020, publicată în JOUE nr 227/16.07.2020 privind condiționarea acordării sprijinului financiar public de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale, începând cu data depunerii cererii de finanţare, pe perioada de evaluare, selecţie şi contractare, respectiv: 
 6. este rezident în scopuri fiscale sau înmatriculat în temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale; 
 7. este controlat, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante, analiza mergând până la beneficiarul real, așa cum este acesta definit în art. 3 punctul 6 din Directiva 2015/849; 

iii. controlează, direct sau indirect, filialele sau nu dețin unități permanente proprii în jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale; 

 1. exercită dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale. 
 2. Dacă este cazul, modificările în structura acționariatului solicitantului realizate în ultimul anterior depunerii cererii de finanțare nu sunt temporare/conjuncturale în vederea neaplicării regulii analizei celor 2 ani consecutivi în analiza încadrării în categoria microîntreprinderilor și/sau considerării întreprinderii ca fiind legată prin persoane fizice în conformitate cu prevederile art. 4^4 din Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM, cu modificările şi completările ulterioare.
Activitățile sprijinite în cadrul investiției/operațiunii 
 • Investiții pentru adoptarea tehnologiilor și a instrumentelor digitale care conduc la inovarea modelului de afaceri, sisteme de tip RFID (Radio-Frequency Identification) pentru gestiunea activității de producție sau livrare servicii, sistemele de localizare specializate pentru activitatea firmelor (information tracking systems), achiziția de servicii, echipamente și tehnologii necesare pentru transformarea digitală, inclusiv pentru: derularea proceselor interne, interacțiunea cu clienții/consumatorii, distribuția produselor, colectarea și analiza de date.
 •  Investiții pentru creșterea utilizării tehnologiilor digitale de către întreprinderi în scopul creșterii vizibilității, inclusiv crearea de website-uri adaptate activității de e-commerce și cu un grad ridicat de interactivitate.
 •  Dezvoltarea și implementarea de soluții pentru asigurarea securității cibernetice, în special a protecției datelor personale și a siguranței tranzacțiilor online.
 •  Investiții pentru creșterea utilizării tehnologiilor digitale în scopul creșterii productivității (tehnologii digitale pentru linii de producție, automatizări, robotică, tehnologii digitale în management, organizarea activităților etc.), inclusiv finanțarea introducerii conexiunilor în bandă largă de mare viteză în interiorul firmei, aplicații cu rol în managementul birourilor, etc.
Categorii de cheltuieli eligibile
 • a) hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune, justificate din punctul de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin proiect;
  b) achiziții de echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice, integrate cu soluții digitale;
  c) realizarea rețelei LAN necesare pentru implementarea proiectului;
  d) achiziționarea și/sau dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, inclusiv soluțiile de automatizare software
  de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation;
  e) achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality;
  f) website de prezentare a companiei;
  g) servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
  h) aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități;
  i) soluții din domeniul tehnologiei informației pentru comerțul electronic;
  j) servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele;
  k) consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice privind digitalizarea de care au nevoie IMM-urile, etc.
 • Este obligatorie realizarea unor activități de informare și publicitate aferente proiectului în conformitate cu prevederile contractuale.
Cheltuieli neeligibile
 • cheltuielile prevăzute la art. 10 din HG nr. 873 din 6 iulie 2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operaţiunilor finanţate în perioada de programare 2021 – 2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune şi Fondul pentru o tranziţie justă:

(1) Următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:

 1. a) cheltuielile prevăzute la art. 64 din Regulamentul (UE) 2021/1.060;
 2. b) cheltuielile efectuate în sprijinul relocării potrivit art. 66 din Regulamentul (UE) 2021/1.060;
 3. c) cheltuielile excluse de la finanţare potrivit art. 7 alin. (1), (4) şi (5) din Regulamentul (UE) 2021/1.058;
 4. d) cheltuielile excluse de la finanţare potrivit art. 16 alin. (1) şi art. 22 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2021/1.057;
 5. e) cheltuielile excluse de la finanţare potrivit art. 9 din Regulamentul (UE) 2021/1.056;
 6. f) achiziţia de echipamente şi autovehicule sau mijloace de transport secondhand;
 7. g) amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de arbitraj;
 8. h) cheltuielile efectuate peste plafoanele specifice stabilite de autorităţile de management prin ghidul solicitantului, în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. f);
 9. i) cheltuielile excluse de la finanţare de autorităţile de management prin ghidul solicitantului, în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. f), corespunzător specificului programului şi particularităţilor operaţiunilor;
 10. j) cheltuielile realizate în cadrul operaţiunilor care intră sub incidenţa prevederilor art. 63 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu excepţia situaţiilor reglementate la art. 20 alin. (1) lit. b) din acelaşi regulament.

(2) Cheltuielile aferente operaţiunilor care fac obiectul uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 65 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, care afectează caracterul durabil al operaţiunilor, devin neeligibile, proporţional cu perioada de neconformitate.”

 • cheltuieli neeligibile specifice apelului de proiect
 1. a) elementele de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin proiect
 2. b) cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar
 3. c) echipamente, utilaje precum și cheltuielile aferente activității de bază
 4. d) cheltuielile salariale
 5. e) costuri administrative, prime de asigurare, taxe, comisioane, amortizare, contributie in natura
 6. f) cheltuielile cu leasingul
 7. g) materialele consumabile, conform reglementărilor contabile

Ești interesat? Perfect!

Ne poți scrie și unul dintre consultanții noștri te va ajuta.

Illustration-Workspace
Perioada de implementare și monitorizare
 • Perioada de implementare a activităților proiectului, inclusiv costurile efectuate (suportat și plătite efectiv) nu depășește 31.12.2029.
Indicatorii de rezultat
 • Intensitatea digitală măsoară disponibilitatea la nivel de firmă a 12 diferite tehnologii digitale după cum urmează:
  1)Acces la internet pentru minimum 50% din angajați care utilizează computere în scopuri de
  afaceri (câte un user diferit pentru fiecare angajat care utilizează computerul),
  2) Contracte încheiate cu specialiști IT,
  3) Acces la Internet de mare viteză (cel puțin 30 Mbps)
  4) Achiziția de dispozitive mobile de internet pentru cel puțin 20% dintre angajați,
  5) Număr pagini web fără funcții complexe,
  6) un site web cu funcții sofisticate,
  7) Număr platforme social media utilizate ,
  8) Număr soluții pentru publicitatea plătită online,
  9) Achiziționarea de servicii de cloud computing de nivel mediu-mare,
  10) Număr sisteme de trimitere de facturi electronice adecvate procesării automate ,
  11) Realizarea de vânzări prin intermediul comerțului electronic care reprezintă minimum 1% din total cifra de afaceri) Realizarea de vânzări prin intermediul comerțului electronic de tip business-to-consumer (B2C) care reprezintă minimum 10% din totalul volumului de comerț electronic.
 • Se consideră că prin proiect se atinge un nivel de intensitate ridicat doar în situația în care se utilizează cel puțin 7 din aceste 12 tehnologii digitale.
 • Atenție! În cadrul Anexei 1.5 – Studiu privind soluția tehnică IT se va preciza explicit modul în care fiecare activ corporal și/sau necorporal propus a se achiziționa contribuie la realizarea indicatorilor suplimentari specifici, cu referire directă la indicatorul vizat.
Informatii beneficiar

Verifică gratuit!

Dacă ești interesat de accesarea acestei linii de finanțare, atunci verifică-ți eligibilitatea, completând formularul.

Soluții și servicii
complete

Pasul I

Analizăm nevoia dumneavoastră și o asociem cu linia de finanțare potrivită proiectului.

Pasul II

Idenficăm potențialul de realizare al proiectului.

Pasul III

Stabilim împreună dacă potențialul identificat doriți sa-l implementăm.

Pasul IV

Implementăm și supervizăm proiectul să obținem rezultatul dorit.

Ești interesat? Perfect!

Ne poți scrie și în cel mai scurt timp unul din consultanții noștri te va ajuta.

Illustration-Teamwork