Program Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile robotică și nanotehnologii din Regiunea Nord-Vest PRNV/2023/131.C


Include județele: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramures, Salaj, Satu-Mare
perioada de depunere: 12 septembrie 2023, ora 10:00 – 11 martie 2024, ora 10:00

Obiectivul programului sau Pentru ce pot obține finanțare?
 • OBIECTIV SPECIFIC a (ii): 

  Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice 

  OBIECTIV DE POLITICĂ 1: O Europă mai aproape de cetățeni, prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor de teritorii și de inițiative locale 

   PRIORITATEA 1: 

  O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

Finanţarea acordată în cadrul prezentului apel de proiecte
 • Alocarea prezentului apel de proiecte (FEDR + BS) este de 46.714.503,60 euro, din care 39.707.328,00 euro FEDR și 7.007.175,60 euro cofinanțare din bugetul de stat.
Valoarea minimă și maximă pentru fiecare proiect sau Cât se poate obține?
 • Valoarea minimă nerambursabilă a ajutorului de stat regional și/sau minimis pentru proiect este de 200.000 euro;
 • Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect ce include atât ajutor de stat regional cât și/sau ajutor de minimis este de 1.500.000 euro.
 • În cadrul prezentului apel de proiecte, pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare, se va lua în calcul rata de finanțare conform tabelului de mai jos, din care 85% acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională, respectiv 15% din Bugetul de Stat.
 • Pentru componenta de ajutor de minimis a proiectului, contribuția programului este de maximum 100% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis și în limita plafonului de minimis de maxim 200.000 EUR

Categoria IMM

Județul

Valoare finanțare nerambursabilă % din cheltuieli eligibileÎntreprinderi mijlocii

Bihor, Cluj

50%

Bistrița, Maramureș,

Satu Mare, Sălaj


60%


Întreprinderi mici și

microîntreprinderi

Bihor, Cluj

60%

Bistrița, Maramureș,

Satu Mare, Sălaj


70%

Calendar privind apelul de proiecte
 • PERIOADA DE DEPUNERE A PROIECTELOR
  12 septembrie 2023, ora 10:00 – 11 martie 2024, ora 10:00

Solicitanți și parteneri eligibili sau Cine poate aplica?
 • Societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban și rural, înregistrate în regiunea Nord Vest. A se vedea condițiile detaliate de eligibilitate a solicitantului.
 •  
Solicitanți neeligibili
 1. este în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale, sau ace obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile anterior menționate, 
 2. face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă; 
 3. se află în una din situaţiile incompatibile cu acordarea ajutorului de minimis din fonduri publice; 
 4. este în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, și anume: 

(I) În cazul unei societăți cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de mai puțin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere limitată” se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE, iar „capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar.; 

(II) În cazul unei societăți în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de mai puțin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE.; 

(III) Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi.; 

(IV) Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare. 

 1. a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/ infracțiuni referitoare obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare. desfășoară activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, al jocurilor de noroc, precum și cele care contravin ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare; 
 2. nu desfășoară activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, activități din domeniul jocurilor de noroc, precum și cele care contravin ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare; 
 3. dețin pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii 196/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
 4. nu înregistrează obligații bugetare nete8 (diferența dintre obligațiile de plată restanțe la buget și sumele de recuperat de la buget) datorate autorităților centrale sau locale, conform normelor legale în vigoare, 
 5. se află în situațiile prevăzute de Recomandarea Comisiei Europene nr. 1039/16.07.2020, publicată în JOUE nr 227/16.07.2020 privind condiționarea acordării sprijinului financiar public de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale, începând cu data depunerii cererii de finanţare, pe perioada de evaluare, selecţie şi contractare, respectiv: 
 6. este rezident în scopuri fiscale sau înmatriculat în temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale; 
 7. este controlat, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante, analiza mergând până la beneficiarul real, așa cum este acesta definit în art. 3 punctul 6 din Directiva 2015/849; 

iii. controlează, direct sau indirect, filialele sau nu dețin unități permanente proprii în jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale; 

 1. exercită dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale. 
 2. Dacă este cazul, modificările în structura acționariatului solicitantului realizate în ultimul anterior depunerii cererii de finanțare nu sunt temporare/conjuncturale în vederea neaplicării regulii analizei celor 2 ani consecutivi în analiza încadrării în categoria microîntreprinderilor și/sau considerării întreprinderii ca fiind legată prin persoane fizice în conformitate cu prevederile art. 4^4 din Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM, cu modificările şi completările ulterioare.
Activitățile sprijinite în cadrul investiției/operațiunii 

A. Activități eligibile

Construirea, extinderea spațiilor de producție și prestare servicii, inclusiv a utilităților aferente (alimentare cu apă, canalizare, agent termic, energie electrică, PSI);
Achiziționarea de echipamente tehnologice utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe de tipul

Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)
Aparate și instalații de măsurare, control și reglare
Utilaje și instalații de transport și ridicat
Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale;

Achiziționarea de instalații sau echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie (energie solară, energie eoliană, hidroenergie, biomasă sau energie biotermală) pentru eficientizarea activităților pentru care se solicită finanțarea;
Activități privind achiziția de brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

B. Activități eligibile conexe

În rândul activităților eligibile conexe se înscriu activitățile de consultanță pentru managementul proiectului sau pentru scrierea cererii de finanțare. Alte activități de tipul celor exemplificate mai sus pot fi considerate eligibile dacă se încadrează în limitele activităților sprijinite prin PRNV 2021-2027 și dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării proiectului.

Activități neeligibile

Nu sunt eligibile proiectele pentru care sunt îndeplinite cel puțin una dintre următoarele condiții:

 • obiectul proiectului constă exclusiv în realizarea de lucrări de construcție pentru care nu este necesară obținerea autorizației de construire. 
 •  obiectul proiectului vizează doar investiții în active necorporale;
 •  obiectul proiectului constă exclusiv în lucrări de modernizare
 • obiectul proiectului constă exclusiv in suport pentru activitatea de internaționalizare a produselor și serviciilor IMM-urilor, inclusiv prin îmbunătățirea componentei de comercializare (soluții de ambalare, soluții de marketing etc.);
 •  obiectul proiectului constă exclusiv în activități de certificare/recertificare produse/servicii/procese/sisteme de management al calității
Categorii de cheltuieli eligibile

Cap. 1 – Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

1.1. Amenajarea terenului. Se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor, exclusiv cele aferente lucrărilor pentru investiția de bază, precum:

a) demolări;

b) demontări;

c) dezafectări;

d) defrişări;

e) colectare, sortare şi transport la depozitele autorizate al deşeurilor rezultate;

De asemenea, se includ cheltuielile pentru:

f) sistematizări pe verticală;

g) accesuri/alei/parcări/drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin;

h) drenaje;

i) epuizmente;

j) lucrări pentru pregătirea amplasamentului.

1.2. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială -cuprinde cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, de exemplu:

a) plantare de copaci;

b) reamenajare spaţii verzi;

c) reintroducerea în circuitul agricol a suprafeţelor scoase temporar din uz;

d) lucrări/acţiuni pentru protecţia mediului”

1.3. Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor (devieri reţele de utilităţi din amplasament), precum: 

– apă

– canal

– gaze naturale

– energie electrică 

– telecomunicații

– agent termic

– alte utilități

– inclusiv cheltuielile de relocare realizate în baza contractelor încheiate cu distribuitorii de utilități publice, în conformitate cu legislația specifică în vigoare si a cheltuielilor realizate de furnizorul de utilitati 

Cap. 2 – Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

“Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, precum: 

a) alimentare cu apă;

b) canalizare;

c) alimentare cu gaze naturale;

d) agent termic;

e) energie electrică;

f) telecomunicaţii;

g) alte utilităţi.

 – inclusiv cheltuielile de racordare realizate în baza contractelor încheiate cu distribuitorii de utilități publice, în conformitate cu legislația specifică în vigoare si a cheltuielilor realizate de furnizorul de utilitati 

Cap. 3 – Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică, include

3.1. Studii, cuprinde cheltuielile pentru:

3.1.1. studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie;

3.1.2. raport privind impactul asupra mediului;

3.1.3. studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei.”

3.2. Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii

Cuprinde toate cheltuielile necesare pentru elaborarea documentaţiilor şi obţinerea avizelor:                                              

a) obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism;

b) obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare;

c) obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie;

d) obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă;

e) întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară;

f) obţinerea actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;

g) obţinerea avizului de protecţie civilă;

h) alte avize, acorduri şi autorizaţii.

3.3. Expertizare tehnică a construcţiilor existente, a structurilor şi/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică 

3.4. Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 

3.5. Proiectare, cuprinde cheltuielile pentru:    

– documentații ce stau la baza emiterii avizelor și acordurilor impuse prin certificatul de urbanism

– documentații urbanistice,

– studii de impact, 

– studii/expertize de amplasament, 

– studii de trafic, etc.

3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie, cuprinde cheltuieli aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice: cheltuieli aferente întocmirii documentaţiei de atribuire și organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice:

a) cheltuieli aferente întocmirii documentaţiei de atribuire şi multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanţi);

b) anunţuri de intenţie, de participare şi de atribuire a contractelor, corespondenţă prin poştă, fax, poştă electronică în legătură cu procedurile de achiziţie publică;

c) cheltuieli aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice.

3.7. Consultanţă,  cuprinde cheltuieli efectuate pentru: 

– plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finantare și a tuturor studiilor necesare intocmirii acesteia 

– managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 

3.8. Asistenţă tehnică, cuprinde cheltuielile efectuate pentru:  

– asistenţă tehnică din partea proiectantului: pe perioada de execuţie a lucrărilor; pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii;

– dirigenţie de şantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat, inclusiv verificări SSM;

Cap. 4 –  Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1. Construcţii şi instalaţii, se includ cheltuieli precum: 

– – cheltuieli aferente activităților de construire/extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale întreprinderii, respectiv cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri, instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse

de destinaţia obiectivului.   

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale, se includ cheltuieli precum: 

– cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora.    

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj, se includ cheltuieli precum: 

– cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale.     

4.4. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport tehnologic:

– cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj     

4.5. Dotări, se includ cheltuieli precum: 

 Cuprinde cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în subgrupa 2.1. “”Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)””, subgrupa 2.2. “”Aparate și instalații de măsurare, control și reglare””, clasa 2.3.6. “”Utilaje și instalații de transportat și ridicat””, sau grupa 3 “”Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale”” prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare    “

4.5.1 Achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului.

 Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală”

4.6. Active necorporale, se includ cheltuieli precum: 

– drepturi referitoare la brevete, licenţe, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate, in limita a 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale   

Cap. 5 – Alte cheltuieli

5.1. Organizare de şantier

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier, cuprinde cheltuieli aferente realizării unor construcţii provizorii sau amenajări în construcţii existente, precum şi cheltuieli de desfiinţare a organizării de şantier:

a) vestiare/barăci/spaţii de lucru pentru personalul din şantier, inclusiv închiriere;

b) platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice;

c) grupuri sanitare, inclusiv închiriere;

d) rampe de spălare auto;

e) depozite pentru materiale;

f) fundaţii pentru macarale;

g) reţele electrice de iluminat şi forţă;

h) căi de acces;

i) branşamente/racorduri la utilităţi;

j) împrejmuiri;

k) panouri de prezentare;

l) pichete de incendiu;

m) cheltuieli pentru desfiinţarea organizării de şantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor de investiţii, cu excepţia cheltuielilor aferente pct. 1.3 “”Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială”” din structura devizului general;”

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier, cuprinde cheltuielile pentru:

a) obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare aferente lucrărilor de organizare de şantier;

b) taxe de amplasament;

c) închirieri semne de circulaţie;

d) întreruperea temporară a reţelelor de transport sau distribuţie de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulaţiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene;

e) contractele de asistenţă cu poliţia rutieră;

f) contracte temporare cu furnizorul de energie electrică, cu furnizorul de apă şi cu unităţi de salubrizare;

g) taxe depozit ecologic;

h) taxe locale;

i) chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public;

j) cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor de investiţii/intervenţii, operaţiune care constituie obligaţia executanţilor, cu excepţia cheltuielilor aferente pct. 1.3 “”Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială”” din structura devizului general;

k) costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata de execuţie a lucrărilor;

l) paza şantierului;

m) asigurarea pompierului autorizat;

n) cheltuieli privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în timpul execuţiei lucrărilor pe şantier.”

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului, cuprinde, după caz:                                                                                                 

Sunt eligibile, după caz:

a) cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată

b) cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare

c) cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor – CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 21/1997 privind Casa Socială a Constructorilor

d) taxe pentru acorduri, avize necesare pe parcursul implementării, în funcţie de specificul investiţiei.”

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute                                                                                                                                                         

Se consideră eligibile doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile cuprinse la capitolele 1, 2 și 4.”

5.4. Cheltuieli pentru informare şi publicitate 

Cheltuieli cu activitățile obligatorii de informare și publicitate aferente proiectului sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare și cu prevederile MIV, în limita a maxim … lei. 

în cadrul acestui apel cheltuielile obligatorii cu informarea și publicitatea sunt următoarele: 

– anunț de începere / finalizare a proiectului

– panouri temporare 

– placă permanentă

– autocolante.

Cheltuieli neeligibile
 1. cheltuielile prevăzute la art. 13 din HG. Nr. 873 din 06.07.2022 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin FEDR, FSE, FC 2021-2027″
 2. cheltuielile privind costurile de funcționare și întreținere a obiectivelor finanțate prin proiect (cheltuielile pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar se vor încadra în buget pe linia bugetară Construcții și instalații (ca si cheltuieli neeligibile))”
 3. cheltuielile privind costuri administrative”
 4. cheltuielile de personal”
 5. cheltuielile financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor”
 6. contribuția în natură”
 7. amortizarea
 8. cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din HG nr. 399/2015″
 9. cheltuielile privind achiziţia de dotări / echipamente second-hand”
 10. amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată, dobânzi”
 11. cheltuieli care depașesc limitele procentuale prevăzute în ghid
 12. materialele consumabile, conform reglementărilor contabile (materiale auxiliare, combustibili, piese de schimb, alte materiale consumabile)
 13. cheltuieli cu elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a proiectului tehnic
 14.  cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanţare, cu excepția celor aferente Capitolului 3 ”Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică” de mai sus.
 15.  cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, aşa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se doreşte realizarea investiţiei propuse prin proiect, cu excepția Clasei 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”
 16. Dotările pentru spații de odihnă, spații de luat masa și spații administrative.
 17.  Dotările pentru spații de odihnă, spații de luat masa și spații administrative (mobilier birouri).
 18. cheltuielile pentru împrejmuiri, parcări, platforme, alei betonate și amenajare spații verzi, altele decat cele prevazute la subcapitolul 1.2
 19. nu sunt eligibile cheltuielile cu inlocuirea echipamentelor/instalatiilor/utilajelor existente, inclusiv inlocuirea instalatiilor/echipamentelor in scopul obtinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie
 20. cheltuielile excluse de la finanțare potrivit art. 7 alin. (1), (4) și (5) din Regulamentul (UE) 2021/1.058; 

ATENȚIE! cheltuielile cu investiții privind instalarea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de încălzire pe bază de combustibili fosili (de ex. cărbune, gaz) (și/sau înlocuirea cazanului din centrala termică proprie), cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 7, alin (1), litera h), punctul i) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1058 și nici a celor pe bază de biomasă;

Procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectelor
 • etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității solicitantului și a proiectului;
 • etapa de evaluare tehnică și financiară a propunerii de proiect;
 • etapa de selecție a propunerilor de proiect care vor beneficia de sprijin financiar nerambursabil, în conformitate cu procedura de evaluare și selecție.

Ești interesat? Perfect!

Ne poți scrie și unul dintre consultanții noștri te va ajuta.

Illustration-Workspace
Perioada de implementare și monitorizare
 • Perioada de implementare a activităților proiectului, inclusiv costurile efectuate (suportat și plătite efectiv) nu depășește 31.12.2029.
Indicatorii de rezultat
 1. Indicatorii de realizare (RCO) sunt indicatori de măsurare a rezultatelor specifice ale intervenției.
 • RCO01 Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care: micro, mici, medii,) (nr)
 • RCO02 Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi (nr) 
 •  RCO13 Valoarea serviciilor, a produselor și a proceselor digitale dezvoltate pentru întreprinderi (euro)

*RCO 01 are aceeași valoare cu RCO 02, respectiv 1 întreprindere.

 1. Indicatorii de rezultat (RCR) sunt indicatori de măsurare a efectelor pe termen scurt ale intervențiilor sprijinite, în particular în ceea ce privește destinatarii direcți, populația vizată sau utilizatorii infrastructurii.
 • RCR 01 Locuri de muncă create în entitățile sprijinite exprimat în numărul mediu anual de locuri de muncă echivalente cu normă întreagă

 

Indicatorul se referă la creșterea numărului mediu anual de salariați, ca urmare a realizării proiectului, față de nivelul înregistrat în ultimul an fiscal încheiat înainte de depunerea cererii de finanțare. 

Posturile vacante nu sunt luate în considerare, termenul de realizare a indicatorului îl reprezintă sfârșitul anului fiscal următor celui în care s-a finalizat implementarea proiectului. Spre exemplu, în cazul unui proiect ale cărui activități (inclusiv angajarea de personal) se finalizează în luna iulie 2024, realizarea indicatorului trebuie să reiasă din situațiile financiare anuale aferente anului fiscal 2025 (la 31.12.2025).

 

RCR 19 Întreprinderi cu cifră de afaceri mai mare (nr)

Acest indicator contorizează întreprinderile pentru care cifra de afaceri anuală aferentă anului următor anului de finalizare a proiectului este mai mare ca cea din anul anterior depunerii cererii de finanțare.

Cifra de afaceri a întreprinderii cuprinde totalurile facturate de întreprindere în cursul perioadei de referință (un an) și corespunde vânzărilor pe piață ale bunurilor și serviciilor furnizate terților.

În cadrul acestui apel de proiecte valoarea indicatorului este 1.

Indicatori suplimentari

ISR 1 Realizarea unei investiții inițiale, în sensul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, respectiv prin una din următoarele categorii de investiții:

 • Crearea unei noi unități de producție/prestare servicii;
 • Extinderea capacității unei unități existente;
 • Diversificarea producției unei unități existente.
Informatii beneficiar

Verifică gratuit!

Dacă ești interesat de accesarea acestei linii de finanțare, atunci verifică-ți eligibilitatea, completând formularul.

Soluții și servicii
complete

Pasul I

Analizăm nevoia dumneavoastră și o asociem cu linia de finanțare potrivită proiectului.

Pasul II

Idenficăm potențialul de realizare al proiectului.

Pasul III

Stabilim împreună dacă potențialul identificat doriți sa-l implementăm.

Pasul IV

Implementăm și supervizăm proiectul să obținem rezultatul dorit.

Ești interesat? Perfect!

Ne poți scrie și în cel mai scurt timp unul din consultanții noștri te va ajuta.

Illustration-Teamwork