Digitalizarea României - program cu finantare nerambursabila de 90%

Soluții tehnice pentru digitalizarea microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii prin Programul Național al Guvernului României

Trivento se alătură inițiativei de digitalizare a IMM-urilor din România și vă propune soluții la cheie compatibile cu activitățile și cheltuielile eligibile din cadrul programului de digitalizare. Pornim de la analiza nevoilor actuale și a celor pe termen mediu și/sau lung astfel încât soluția propusă să vă eficientizeze afacerea și să genereze dezvoltarea.

Eligibilitatea solicitantului

Microîntreprinderi
Întreprinderi mici și mijlocii înființate până la 03.01.2020

Valoarea finanțării

30.000 € – 100.000 €

Direcții

Digitalizarea IMM-urilor

Perioada de implementare (estimată)

Până la 31.12.2023

Ce Oferim

Activități și cheltuieli eligibile vs. servicii și soluții

Activitate eligibilă

Achiziționarea de hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente

Amenajarea centrului de date

Activități aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software / hosting / rețele

Activități aferente achizițiilor de servicii de tip cloud și SaaS

Achiziția și/sau dezvoltarea aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente

Realizarea rețelei LAN necesară pentru implementarea proiectului

Instruirea personalului care va utiliza produsele implementate/achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța

Soluții

Vă punem la dispoziție o gamă variată de produse de actualitate din domeniul IT&C, de la producători consacrați. Consultanții noștri sunt mereu disponibili pentru identificarea celei mai potrivite soluții pentru compania dvs.

Analiză, proiectare, ofertare de data room și echipamente active
Virtualizare
Servere/ Storage
Electroalimentare Date
Center cooling Data
Center Security Data
Center Safety
Colocare servere

Certificate SSL
Firewall, Antivirus, Antimalware, Antispam
Protecție și securizare site
Soluții pentru lucrul remote

Hosting
Colocare servere

Oferim o abordare personalizată pentru ca soluția software propusă să se plieze pe situația din compania dumneavoastră.

Comunicații wireless
Cablare structurată
Rețele industriale
Videoconferință

Pasul final în implementarea oricărui proiect este intruirea utilizatorilor din partea beneficiarilor în vederea folosirii softurilor și echipamentelor instalate.

Digitalizarea afacerii dumneavoastră în 5 pași

Verificam gratuit eligibilitatea companiei dumneavoastră

Analizăm nevoia actuală și și asociem cheltuielile eligibile care rezolvă nevoile de dezvoltare

Realizăm împreună soluția tehnică și proiectul necesar accesării fondurilor europene

Furnizăm propuneri pentru resursele tehnice și echipamentele necesare digitalizării

Implementăm pentru dumneavoastră proiectul final de digitalizare

Soluții și servicii complete

1. Coaching

Clarificare nevoilor prin definirea vulnerabilităților și asocierea cu resurse finanțabile din acest proiect

2. Consultanță

Identificăm nevoia și propunem soluțiile potrivite

3. Proiectare

Stabilim și monitorizăm toate etapele de implementare ale proiectului

4. Implementare

Implementarea proiectului dumneavoastră de către echipe specializate și certificate

Motivația transformarii digitala a industriilor– Industria 4.0

Transformarea digitala a industriilor– Industria 4.0

Prin această acțiune se urmărește transformarea digitală a principalelor sectoare economice la nivel național prin stimularea investițiilor în dezvoltarea si achiziția de sisteme IoT industriale, linii de fabricație Smart, automatizări, sisteme tip cyber-physical si sisteme digitale de management al producției.

Vor fi finanțate inițiative, proiecte si infrastructuri la nivel de companii sau clustere prin care se vor achiziționa sisteme avansate de automatizare si management al activităților industriale, inclusiv roboti hardware sau software, aplicații de inteligenta artificiala sau blockchain s.a., precum și pentru integrarea orizontală și verticală a sistemelor IT industriale și pentru realizarea convergenței tehnologiilor informaționale cu tehnologiile operaționale.

Accelerarea transformării digitale a companiilor

Prin aceasta acțiune se urmărește susținerea achiziționării de servicii, licențe, dotări sau dezvoltarea de soluții adaptate nevoilor specifice ale companiilor sau clusterelor din principalele sectoare economice la nivel național, în vederea accelerării transformării digitale a acestora.

Consolidarea securității cibernetice pentru firme

Finanțarea de inițiative, proiecte si infrastructuri pentru consolidarea siguranței cibernetice si creșterea încrederii in mediul on line și conținut digital.

Pentru a răspunde acestor provocări, Guvernul României va aproba Programul Național de Digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, cu două tipuri de acțiuni:

  1. Digitalizarea IMM-urilor și a microîntreprinderilor

Conform studiilor efectuate de către Banca Europeană de Investiții, companiile extrem de digitalizate au făcut față mult mai ușor crizei decât cele nedigitalizate. Pornind de la această experiență, este esențial pentru economia românească accelerarea transformării digitale și construirea unei economii mai puternice, mai ecologice și mai reziliente.

În acest context, industria românească rămâne, din păcate, sub potențialul său digital. Afirmația este valabilă în special pentru întreprinderile mici și mijlocii care, din cauza nivelului ridicat de vulnerabilitate la șocurile de cerere și ofertă, au fost afectate în mod disproporționat de criză.

Astfel, a fost identificată această oportunitate prin digitalizare pentru recuperarea și creștere economică viitoare prin digitalizare.

În România, cheltuielile totale ale întreprinderilor mici și mijlocii privind digitalizarea și tehnologia informației și comunicațiilor sunt de 10 ori mai mici decât în statele din vestul Europei. Acest lucru este confirmat și de către Digital Economy and Society Index 2020 care, în Raportul integrarea tehnologiei digitale, clasifică România pe penultimul loc în cadrul UE:

23% dintre întreprinderile din România fac schimb electronic de informații, în timp ce doar 8% utilizează platformele de comunicare socială (media UE: 25%). S-a înregistrat o ușoară îmbunătățire a ponderii IMM-urilor care fac vânzări online, de la 8% în 2017 la 11% în 2019, dar aceasta rămâne cu mult sub media UE de 18%. Din ce în ce mai multe IMM-uri își vând produsele online în afara țării, dar această situație se aplică doar pentru 6% din numărul total de IMM-uri, comparativ cu o medie a UE de 8%.

Programele naționale care au avut și componentă de digitalizare (Start-up Nation) și regionale (POR Axa 2) sunt o sursă importantă de finanțare pentru proiectele digitale ale întreprinderilor. Cu toate acestea, utilizarea acestor programe este limitată deoarece a existat o lipsă de conștientizare a companiilor cu privire la aceste surse de finanțare și din cauza percepției cu privire la complexitatea și durata procesului de implementare a proiectelor. Odată cu apariția pandemiei, acestea au început să conștientizeze necesitatea digitalizării activității, cu tot ceea ce implică aceasta transformare (Internet of Things, 5G, Big data, tehnologii blockchain, inteligența artificială, consolidarea capacităților de muncă la distanță și automatizare).

Mai mult decât atât, finanțarea proiectelor digitale este limitată de creditarea limitată oferită din partea băncilor. La această lipsă de finanțare contribuie și natura intrinsecă a proiectelor digitale care îngreunează mult accesul IMM-urilor din România la finanțare. Chiar dacă băncile pot acționa ca o sursă principală de finanțare pentru digitalizare, de multe ori le lipsește expertiza evaluării corecte a proiectelor digitale.

În acest context, in cadrul Axei Prioritare 2 din Programul Operațional Competitivitate, se va crea o nou acțiune care va finanța digitalizarea întreprinderilor printr-o schemă de ajutor de minimis având ca furnizor Ministerul Fondurilor Europene prin AMPOC, administrator Autoritatea de Digitalizare a României prin OIPSI și subadministratori Agențiile de Dezvoltare Regionale.

Beneficiarii finali ai sprijinului acordat prin această acțiune sunt IMM-urile cu obiect de activitate altul decât tehnologia informațiilor și comunicațiilor.

Valoarea totală estimată pentru implementarea acestei acțiuni este de 100 milioane euro.

2. Dezvoltarea de produse și servicii informatice inovative

Investițiile în cercetare, dezvoltare și inovare în domeniul TIC, precum și aplicarea rezultatelor obținute prin respectivele investiții reprezintă factori cheie de îmbunătățire a competitivității companiilor românești și instituțiilor publice. In Romania, sectorul TIC are un mare potențial economic și o contribuție importantă la dezvoltarea economiei.

Strategia Națională Agenda Digitală pentru România 2020, aprobată prin HG nr.245/2015, are stabilită drept linie strategică de dezvoltare, printre altele, finanțarea inițiativelor în domeniul TIC din România, urmărind creșterea contribuției publice la susținerea inițiativelor în domeniul inovării in TIC.

Prin acțiunea A. Digitalizarea IMM-urilor și a microîntreprinderilor din prezenta Notă de fundamentare, se urmărește stimularea cererii de produse TIC

Verificați dacă vă încadrați în criteriile de eligibilitate!

1. Solicitantul nu înregistrează la data depunerii Cererii de finanţare şi la data semnării contractului de finanţare obligaţii bugetare nete (diferenţa dintre obligaţiile de plată restante la buget şi sumele de recuperat de la buget):

a. mai mari de 1/12 din obligaţiile datorate în ultimele 12 luni – în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

b. mai mari de 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru – în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autorităţile publice locale;

2. Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleaşi activităţi. Solicitantul nu a mai obținut finanțare nici pentru alte proiecte implementate, având același obiectiv, dar care din diverse motive nu și-au atins indicatorii. În acest caz, finanţarea nu va fi acordată sau, dacă acest lucru este descoperit pe parcursul implementării, finanţarea se va retrage, iar sumele deja acordate vor fi recuperate;

3. Solicitantul este direct responsabil de pregătirea, managementul și realizarea proiectului, nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat şi este responsabil pentru asigurarea sustenabilităţii rezultatelor proiectului;

4. Solicitantul nu face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună sau, în cazul în care instituția a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie sa fi fost deja executată şi ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;

5. Reprezentantul legal al solicitantului nu a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata (ex. împotriva căreia nu se poate face recurs) în ultimele 36 de luni;

6. Solicitantul îndeplineşte condiţiile sau cerinţele specifice acţiunii pentru care este lansat apelul;

7. Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/fapte de corupție/infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal cu modificările și completările ulterioare, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;

8. Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost găsit vinovat de încălcarea gravă a vreunui contract anterior, din cauza nerespectării obligaţiilor contractuale în urma unei proceduri de achiziţie sau în urma unei proceduri de acordare a unei finanţări nerambursabile din bugetul Uniunii Europene;

9. Reprezentantul legal al solicitantului nu a comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate prin orice mijloace, pe care autoritatea contractantă le poate dovedi;

10. Reprezentantul legal al solicitantului nu este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naționale/comunitare în vigoare;

11. Reprezentantul legal al solicitantului nu furnizează informaţii incorecte care pot genera inducerea gravă în eroare a Organismului Intermediar şi a Autorităţii de Management în cursul participării la cererea de propuneri de proiecte.

Pentru justificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate referitoare la solicitant și reprezentantul său legal, se completează Declarația de eligibilitate, prezentată în Anexa aferentă.

Avantajele digitalizării companiilor

Inovație

Inovația în tehnologie asigură creșterea brandului și crearea unui produs final mai bun

Comunicare facilă

Comunicarea rapidă și clară, cu clienții și angajații, asigură o eficiență ridicată

Procese eficientizate

Timp mai scurt de execuție, produse și servicii de calitate, atingerea obiectivelor

Securitate sporită

Arhivarea electronică a informațiilor și securizarea acestora, cu acces limitat în funcție de utilizator

Flexibilitate

Informațiile stocate în medii digitale pot fi accesate de angajații care lucrează de acasă

Cui ne adresăm?

Microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii care tind spre digitalizare

Clusterelor

Contactează-ne pentru mai multe detalii

Contactează-ne pentru mai multe detalii