Programul Operațional Regional POR 2.2 SE, SM, SV

IMM-urile (inclusiv cele din Bucuresti si judetul Ilfov) cu vechime de cel putin 1 an, care au avut anul trecut 3 angajati pot obtine intre 200.000 euro si 1 milion de euro pentru construire, extindere spatii de productie / servicii (creare de noi unitati de porductie / prestari servicii sau extindere/ diversificare activitate – prin Programul Operational Regional POR 2.2 Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest.

POR 2.2 Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest 2020

Valoare Finanțare

min. 1 500 000 euro – max. 6 milion euro

Angajamente

Realizarea unei investiții inițiale

Crearea de noi unități de producție / prestări servicii

Extinderea /diversificarea capacități unei unități existente

* Perioada de implementare este de 36 de luni ( pana la 31.12.2023)

Eligibilitate Beneficiar

Întreprinderi 3-49 salariați din mediul urban și întreprinderi 50-249 salariați din mediul rural – doar din regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia​

Profit din exploatare în anul anterior;

Vechime firmă: cel puțin 1 an fiscal integral;

Reg. Sud-Est: Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea și Vrancea.

Reg. Sud-Muntenia: Argeș, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman.

Reg. Sud-Vest Oltenia: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea.

Intensitate Finanțare

Pentru construire, extindere spații producție/servicii sau dotare cu active corporale, inclusiv echipamente comercializare online, lucrări modernizare, intensitatea finanțări este:

70% Finanțare cu fonduri nerambursabile pentru întreprinderi 3-49 angajați;

60% Finanțare cu fonduri nerambursabile pt întreprinderi 50-249 angajați;

Pentru implementare proces certificare / recertificare produse, servicii, procese, sisteme management al calitatii, mediului, sanatatii sau pentru internationalizare, intensitatea finantarii este 90%

Intensitate Finanțare = Reprezintă un anumit procent din totalul costurilor eligibile ale proiectului, procent care este acoperit de fonduri europene nerambursabile.

Cheltuieli Eligibile

Construire, extindere spații de producție / servicii

Achiziție echipamente tehnologice / utilaje

Achiziție echipamente informatice

Mobilier

Consultanță, Proiectare;

Grilă de Punctaj Programul OPERAȚIONAL REGIONAL POR 2.2 SE, SM, SV 2020

Punctajul maximcarese poate obține este de 100 puncte.
Punctajul minim pentru aprobare este de 50 puncte.
La punctaje egale vaprevala:
– valoarea exactă a procentului aferent aportului propriu;
– valoarea profitului din exploatare la 31.12.2019;
– punctajul aferent ponderii investițieiîn mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora, prevăzutela pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT – tehnicade calcul), 2.3 din HG 2139/2004 și software-uri necesare desfășurăriiactivității;

numărul de locuri de muncă nou create, –numărul mediu de salariațila 31.12.2019,

– datașioraînscrieriiîn program.

Listă Cheltuieli Eligibile Programul Operațional regional POR 2.2 SUD-EST, SUD-MUNTENIA-SUD VEST OLTENIA

Capitolul 1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului (finanțabile prin ajutor de stat regional)

1.1. Amenajarea terenului – se includ cheltuielile efectuate laînceputullucrărilor pentru pregătirea amplasamentului șicare constau îndemolări, demontari, dezafectari, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri rețele de utilitățidin amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferenterealizăriilucrărilor pentru investiția de baza), devieri de cursuri de apă.

1.2.Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițialăse includ cheltuielile efectuate pentru lucrărișiacțiuni de protecția mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spații verzi.

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului (finantabile prin ajutor de stat regional)

Se includ cheltuielile aferenteasigurării cu utilitățile necesare funcționarii obiectivului de investiție, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicațiicareseexecută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, aparținând obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordarii larețelele de utilități.

Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (finantabile prin ajutor de minimis)

3.1.Studii de teren – se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție.

3.2. Obținere avize, acorduri, autorizațiise includ cheltuielile pentru:

   • obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism;
   • obținerea/prelungirea valabilitățiiautorizației de construire/desființare;
   • obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri șibranșamentelarețele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.;
   • obținerea certificatului de nomenclaturastradalășiadresa;
   • întocmireadocumentației, obținereanumărului cadastral provizoriu șiînregistrarea terenului încarteafunciară;
   • obținerea acordului de mediu;
   • obținerea avizului P.S.I.;
   • alte avize, acorduri șiautorizații;
   • achiziționareasemnăturii electronice.

3.3.Comisioane, cote și taxe – se cuprind: cotaaferentă Inspectoratului de StatînConstrucții pentru controlul calitățiilucrărilor de construcții, cota pentru controlul statuluiîn amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții, cota aferentăCasei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize șiautorizația de construire/desființare.

3.4.Proiectare și inginerie – se includ cheltuielile pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor șiautorizațiiloraferente obiectivului de investiție (documentații ce stau labaza emiterii avizelor și acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentații urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.). Pentru lucrările de creștere a performanței energetice a clădirilor, se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic.

3.5. Consultanțăse includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

   • plata serviciilor de consultanțăla elaborarea cererii de finanțareși/ a planului de afaceri;
   • plata serviciilor de consultanțăîn domeniul managementului execuțieiinvestițieisau administrarea contractului de execuție (managementul de proiect).
   • plata serviciilor de consultanțăla elaborarea, organizareași derularea procedurilor de achiziții

3.6. Asistențătehnicăse includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

  • asistențătehnicădinpartea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor (în cazul încareaceastă nu intrăîn tarifarea proiectului);
  • platadiriginților de șantier, desemnați de autoritatea contractantă, autorizați conform prevederilor legale pentru verificarea execuțieilucrărilor de construcțiișiinstalații.

Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiția de baza (finantabile prin ajutor de stat regional)

4.1.Construcțiișiinstalațiise cuprind cheltuieli aferenteactivităților de construire/ extindere a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale întreprinderii, respectiv cheltuielile aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiție: clădiri, construcții speciale, instalații aferente construcțiilor, precum instalații electrice, sanitare, instalațiiinterioare de alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicațiiși alte tipuri de instalații impuse de destinația obiectivului.

4.2. Dotări (utilaje, echipamente tehnologice șifuncționale cu șifără montaj, dotări) – se cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluseîninstalațiilefuncționale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice șial utilajelor incluse îninstalațiilefuncționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționarii acestora:

   • Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natură mijloacelor fixe, respectiv careseregăsescînSubgrupă 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupă 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje șiinstalații de transportat și ridicat”, sauGrupa 3 „Mobilier, aparaturăbirotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” dinHotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privindclasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificărileșicompletările ulterioare și care se încadreazăînlimitavaloricăaferentă mijloacelor fixe, stabilităprinreglementările legale în vigoare ladată depunerii cererii de finanțare.
   • Cheltuieli cu achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum șisistemecareutilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitatfinanțare. Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intrăîn categoria obiectelor de inventar. Cheltuielile cu lucrări de modernizare pot ficonsiderate eligibile doar înmăsurăîn care sunt aferente unei investițiiinițiale care constăînactivități de construire/ extindere/ dotare cu active corporale a spațiilor de producție/ prestări de servicii.

4.3. Active necorporale – se cuprind:

  • Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare
  • Cheltuieli cu activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line a produselor/serviciilor proprii ale solicitantului Activele necorporale trebuie îndeplineascăinclusivurmătoarelecondiții cumulative:
  • trebuie fie utilizate exclusiv în cadrul unitățiicare primește ajutorul;
  • trebuie fie amortizabile;
  • trebuie fie achiziționateîncondițiilepieței de laterțicare nu au legături cu cumpărătorul (beneficiarul ajutorului)
  • trebuie fie incluseîn activele întreprinderiicarebeneficiază de ajutor și trebuie rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioada de minimum trei ani de ladatăefectuăriiplății finale în cadrul proiectului.

Capitolul 5. Alte cheltuieli (finanțabile prin ajutor de stat regional)

5.1.Organizare de șantier (conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare șiconținutul-cadru aldocumentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investițiifinanțatedin fonduri publice):

 • Lucrări de construcțiișiinstalațiiaferenteorganizării de șantier
 • Cheltuieli conexe organizării de șantier

5.2.Cheltuieli diverse șineprevăzuteseconsideră eligibile dacăsunt detaliate

corespunzătorprin documente justificative și doar înlimita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor cuprinse la Cap. 4. ”Cheltuieli pentru investiția de baza”, punctul 4.1. ”Construcțiișiinstalații”. Cheltuielile diverse șineprevăzute vor fifolositeîn conformitate cu legislațiaîn domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractuale apăruteîn timpul execuției.

Capitolul 6. Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate (finantabile prin ajutor de minimis) – sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, în limita a 5000 lei fără TVA. Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt eligibile.

Capitolul 7. Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern (finantabile prin ajutor de minimis) – sunt eligibile în limita a 5000 lei fără TVA, trimestrial (aferente activităților ce pot fi auditate în trimestrul respectiv). în cazul în care beneficiarii optează pentru încheierea unor contracte de audit, rapoartele de audit confirmă că cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate și sunt:

5.1.Organizare de șantier (conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare șiconținutul-cadru aldocumentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investițiifinanțatedin fonduri publice):

 • Lucrări de construcțiișiinstalațiiaferenteorganizării de șantier
 • Cheltuieli conexe organizării de șantier

5.2.Cheltuieli diverse șineprevăzuteseconsideră eligibile dacăsunt detaliate

corespunzătorprin documente justificative și doar înlimita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor cuprinse la Cap. 4. ”Cheltuieli pentru investiția de baza”, punctul 4.1. ”Construcțiișiinstalații”. Cheltuielile diverse șineprevăzute vor fifolositeîn conformitate cu legislațiaîn domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractuale apăruteîn timpul execuției.

Capitolul 8. Cheltuieli cu activități specifice priorității de investiție (finantabile prin ajutor de minimis)

8.1. Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a produselor, serviciilor, proceselor

8.2. Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a sistemelor de management

8.3. Cheltuieli cu activități de internaționalizarese includ cheltuielile cu participarea, la nivel internațional, înafarăRomâniei, la târguri, misiuni comerciale, expoziții, în calitate de expozant:

 • taxa de participare,
 • închiriereastand-ului,
 • transportul și cazarea pe perioada evenimentului pentru maximum 2 delegați,
 • transportul și depozitarea mostrelor și materialelor promoționaleTaxa pe valoarea adăugatănedeductibilă potrivit legislațieinaționaleîn domeniul fiscal și nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3), litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă. în cadrul acestui apel de proiecte sunt neeligibile următoarele categorii de cheltuieli:
 • cheltuielile prevăzutela art. 13 din HG. Nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilorfinanțateprin FEDR, FSE, FC 2014-2020
 • achiziționarea de terenuri și/sauconstrucții,
 • costurile operaționale, de funcționare, de testare și întreținere
 • costuri administrative (costuri de management care nu pot fi asociate producției ori vânzării – e.g. salariile personalului general de administrație; chiriile și reparații ale imobilizarilor de interes general înadministrație; energie, combustibil și alte consumuri similare; cheltuieli administrativ- gospodareșți; alte cheltuieli generale de administrație)
 • costuri de personal
 • cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rată și dobânziaferente creditelor,
 • contribuțiaînnatură
 • amortizarea
 • cheltuielile cu leasingul prevăzutela art. 9 din HG nr. 399/2015
 • cheltuielile cu achiziționarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, așa cum sunt ele clasificate înSubgrupă 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate încaresedorește realizarea investiției propuse prin proiect, cu excepția Clasei 2.3.6. ”Utilaje șiinstalații de transportat și ridicat”
 • cheltuieli cu elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a proiectului tehnic.

Cheltuielile efectuate înainte de dată depunerii cererii de finanțare, cu excepția celor aferente Capitolului 3 ”Cheltuieli pentru proiectare șiasistențătehnică” de maisus.

Contactează-ne pentru mai multe detalii